กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

แก้ไขจังหวัดชื่อ-สกุล ผู้รับชุดตรวจจำนวนที่ได้รับจัดสรรชุดตรวจจำนวนที่รายงานในระบบ Buddy Square (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 67)คงเหลือ% คงเหลือจำนวนที่ใช้ไปจริงจำนวนที่มีแผนจะใช้
(ภายในเดือน มิ.ย. 67)
จำนวนที่คาดว่าจะเหลือ
เพื่อนำไปบริหารจัดการ
  
เขต: 1
 เชียงใหม่นางสาวสุดาภรณ์ กู่กอง4,0003,958421.03,958420
 เชียงรายนายธงชัย ตั้งจิตต์3,00003,000100.02,3007000
 แม่ฮ่องสอนนายสันติชัย อัครภานุวัฒน์7000700100.06001000
 ลำพูนคุณจันทร์เพ็ญ เผือกไร่2,0002,300-300-15.02,30000
 ลำปางนางศิรประภา หล่อทอง 80028451664.080000
 แพร่น.ส.ประนอม มาอุ่น2000200100.02001600
 น่านนายวัชเรนทร์ ถามา4,00004,000100.03,5554450
 พะเยานางสาวนฤมล มณีวรรณ2,00002,000100.01,935650
    16,7006,54210,158 15,6481,5120
เขต: 2
 ตากนางสาวนฤมล พัฒนาทวีกุล90016273882.0   
 เพชรบูรณ์ นายพงศกร มากมี2,3253202,00586.088101,444
 พิษณุโลกนายพรเทพ สุวรรณประสพ3,0001,2341,76658.03,00000
  อุตรดิตถ์นายศรัณยู แก้วสุวรรณ4,0002,6241,37634.02,6241,3760
 สุโขทัยนายบุญลอม หอมหวาน3,2502,0721,17836.03,25000
    13,4756,4127,063 9,7551,3761,444
เขต: 3
 กำแพงเพชรนางสาวณัฏฐินี เสือโต2,0001,11288844.01,2417860
 พิจิตรนส.อุษา จันทร์กลิ่น1,000983171.01,00000
 นครสวรรค์นางสุมิตรา รักษาสัตย์1,20026793377.02800920
 ชัยนาทนางเนตร์นภา พรฐิตานนท์4002437694.01722280
 อุทัยธานีนางสาวกานดา ชญาโยธัญษา40026813233.040000
    5,0002,6542,346 3,0931,014920
เขต: 4
 สระบุรีนางสาวสุภาพร พูลเพิ่ม800179999.080000
 นนทบุรีคุณกชพร ประทีปแก้ว1,5003771,12374.0   
 ลพบุรีนางสาวน้ำหวาน พันธุ์ขอ8000800100.080000
 อ่างทองนางรัตนา งิ้ววิจิตร5000500100.050000
 นครนายกนางสาวภริษา สักทองธีรากุล40015025062.040000
 สิงห์บุรีนางพัชร์วสา กวีวัจน์5000500100.050000
 พระนครศรีอยุธยานางนัยนา เนตรทิพย์1,00046253853.01,00000
 ปทุมธานีนายวัชรินทร์ ทองดี1,5002081,29286.08966040
    7,0001,1985,802 4,8966040
เขต: 5
 ประจวบคีรีขันธ์นางสาวปวีณา บุญมี2,0005011,49974.01,8281720
 สมุทรสาครนายประพนธ์ ใคร่ครวญ5000500100.005000
 กาญจนบุรีน.ส.รัตนพร สุขเจริญ2,1002591,84187.0   
 เพชรบุรีนายปิยพัฒน์ ทองภูเบศร์1,20001,200100.01,20000
 ราชบุรีน.ส.วาสนา วรรณเกษม4,7008353,86582.03,0593611,580
 นครปฐมนายณภัทร แสงเสถียร4,00004,000100.0   
 สุพรรณบุรีนางชฎาณัตถ์ ชิตชิกูล 2,80002,800100.01,8001,0000
 สมุทรสงครามนางทัศนีย์ จิรถาวรอนันต์3000300100.067233233
    17,6001,59516,005 7,9542,2661,813
เขต: 6
 จันทบุรีนางสาวศรัญญา โพธิ์ถวิลเกียรติ์2,0004901,51075.01,0779230
 ชลบุรีนางสาวรัตนา นับงาม5,0002,0372,96359.05,45000
 ระยองนางสาวชยารัศภ์ จำปาทอง5,0005414,45989.03,4505500
 ปราจีนบุรีนางสาวประภาพร ปุ่มสันเทียะ5,0001,5063,49469.05,00000
 สระแก้วนายจิรายุ สำเนียงดี 1,00015085085.075000
 ฉะเชิงเทรานางพิไลลักษณ์ ศรีประดิษฐ์2,0003,075-1,075-53.0   
 สมุทรปราการนางสาวอรวรรณ นุชทองม่วง2,5001572,34393.01,3251,1750
 ตราดนางสาวพิชญา สุทธิวารี4009430676.0   
    22,9008,05014,850 17,0522,6480
เขต: 7
 กาฬสินธุ์นางวิราวัณย์ มหาชัย2,85002,850100.03002,2500
 ขอนแก่นนางสาวธัสสร แก้วเมือง3,3001,4481,85256.01,4481,8520
 มหาสารคามนางสุภาณี นันทะแสน4,0001373,86396.03,2008000
 ร้อยเอ็ดนางสาวสาริณี สีทะโน1,00064935135.07332670
    11,1502,2348,916 5,6815,1690
เขต: 8
 อุดรธานีนางเนตรณพิศ มณีโชต5,0002,1562,84456.05,00000
 หนองบัวลำภูนายธวัชชัย สุภา1,000599599.0977023
 เลยคุณเพ็ญแข วิวัฒน์เทวกูล1,0001,394-394-39.01,00000
 นครพนมนายพีรวัฒน์ ตั้งตระกูล3,600813,51997.02,4831,1170
 สกลนครน.ส.วราภรณ์ ใจคุ้มเก่า1,20074545537.09432570
 บึงกาฬนายชำนาญ ไวแสน3,7008842,81676.03,0007000
 หนองคายนางสาวนิศาชล เสนาคำ3,0001342,86695.02,6002440
    18,5005,39913,101 16,0032,31823
เขต: 9
 นครราชสีมาคุณธวัชชัย การถาง300320-20-6.0   
 บุรีรัมย์คุณวาทินี ทิพจ้อย5,0001,7443,25665.0   
 สุรินทร์คุณอาทิตยา วรรณธาดา1,9003921,50879.01,90000
 ชัยภูมิคุุณสิริพรรณ ไตรทิพย์4,0006513,34983.03,1378630
    11,2003,1078,093 5,0378630
เขต: 10
 อุบลราชธานีนางปิยะพร บุญเกิด3,0002,33666422.02,4006000
 ศรีสะเกษนาง ณิชากร บุญรินทร์5,5003,4412,05937.05,50000
 มุกดาหารนางอารีย์ ทะนอก1,00041458658.01,00000
 อำนาจเจริญคุณสมสมัย โคตรชุม1,00015184984.0   
 ยโสธรดร.ถนอม นามวงศ์ 2,3005481,75276.02,0352650
    12,8006,8905,910 10,9358650
เขต: 11
 ภูเก็ตนางสาวกฤติยา เจริญสุข2,3001,43386737.02,30000
 พังงา นายวรยศ ผลแก้ว1,7001,40129917.01,60000
 ระนองนางหญิง​ สร้อยฟุ้งระย้า1,5505241,02666.01,55000
 ชุมพรนางขวัญใจ ผลศิริปฐม2,0001,01898249.01,7252750
 นครศรีธรรมราชนางจินตนา สงอุปการ8,1506637,48791.08,15000
 สุราษฎร์ธานีนางสาวรณัษริดาห์ เศรษฐบวรวิชญ์13,0503,9709,08069.07,7295,3210
 กระบี่นางอุไรรัตน์ แก้วทองประคำ45021623452.02162340
    29,2009,22519,975 23,2705,8300
เขต: 12
 พัทลุงนางวัราภรณ์ จอมชิตกล่ำ 8004076095.04004000
 สงขลานายวีรศักดิ์ ส่าแหล่หมัน1,10082427625.0   
 สตูลนงสาวศิริมา ยุทธการกำธร3000300100.0   
 ตรังนางพิมพ์วราห์ ภุชงค์ปทุมมาส300376-76-25.030000
 นราธิวาสนางสาวโนรี แวอาแซ5000500100.0   
 ยะลานางซูฮารา สนิทสกุล3000300100.0   
 ปัตตานีนางอาอิซะย์ ดาแต7000700100.05231770
    4,0001,2402,760 1,2235770
เขต: 13
 กรุงเทพฯรวม3,5256072,91882.0   
    3,5256072,918 000
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom