โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง (PrEP Package)
 
 
 
   
ระดับข้อมูล  
หน่วยงาน
งบประมาณจาก
ปี
 
       
 
 กลุ่มเป้าหมายจำนวนคนที่มีผล
เลือดลบและสนใจ PrEP
จำนวนคนที่ได้
PrEP Counseling
จำนวนกิน
PrEP (คน)
จำนวนหยุด
PrEP (คน)
 1. ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) 1281378422
 2. สาวประเภทสอง (TG) 131421
 3. พนักงานบริการชาย (MSW) 0100
 4. พนักงานบริการหญิงอยู่เป็นหลักแหล่ง (Venue-based FSW) 0000
 5. พนักงานบริการหญิงอยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง (Non venue-based FSW) 1111
 6. ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID) 8800
 7. แรงงานข้ามชาติ (MW) 0000
 8. ผู้ต้องขัง (Prisoner) 0000
 9. มีคู่ผลเลือดต่าง 5631
 10.หญิงตั้งครรภ์ที่ผลเลือดต่าง 0000
 11.ประชาชนทั่วไป 3300
  รวม 1581709025
 
     
 
     
 


สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-5903828  cqihiv@gmail.com