Index Testing Cascade
ร้อยละความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงจำนวนการบันทึกข้อมูล
 ลำดับหน่วยงานจังหวัดOfferedAcceptedContacts elicitedKnown Pos+TestPositiveYieldARTNEGPrEP
   รวม1,7021,2981,3407597024224.9199728156
  1 รพ.อุดรธานี อุดรธานี 37637437812525521.84419748
  2 รพ.กุมภวาปี อุดรธานี 7373730672131.318461
  3 รพ.หนองหาน อุดรธานี 26262708337.5353
  4 รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 242424021628.65150
  5 รพ.บ้านผือ อุดรธานี 13131308450.0242
  6 รพ.ศรีธาตุ อุดรธานี 77707228.6250
  7 รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 11175798542240.715321
  8 รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 403034523521.751815
  9 รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 5656570571729.816400
  10 รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 202021021733.35148
  11 รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา 151515015640.0692
  12 รพ.พิมาย นครราชสีมา 14141401100.00111
  13 รพ.สูงเนิน นครราชสีมา 141414014321.41110
  14 รพ.ชุมพวง นครราชสีมา 10101101100.00110
  15 รพ.สีคิ้ว นครราชสีมา 77707114.3161
  16 รพ.ครบุรี นครราชสีมา 7770700.0070
  17 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา นครราชสีมา 44404250.0120
  18 รพ.โนนสูง นครราชสีมา 44404125.0131
  19 รพ.โชคชัย นครราชสีมา 44404125.0130
  20 รพ.ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 33303266.7210
  21 รพ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 33303266.7210
  22 รพ.ประทาย นครราชสีมา 33303133.3120
  23 รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี เมืองยาง นครราชสีมา 111011100.0100
  24 รพ.ขามทะเลสอ นครราชสีมา 1110100.0011
  25 รพ.สต.หนองพลวงมะนาว นครราชสีมา 111011100.0100
  26 รพ.หนองบุญมาก นครราชสีมา 111011100.0100
  27 รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 565656038923.782910
  28 รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 383535029517.25248
  29 รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 38343403126.52293
  30 รพ.มัญจาคีรี ขอนแก่น 991008112.5172
  31 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ขอนแก่น 66606233.3241
  32 รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 22868761637924.39285
  33 ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 14536360351645.7131918
  34 รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 833942713430.8294
  35 รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 6346461431227.911311
  36 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 4140411223626.15178
  37 รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 39384834449.13401
  38 รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 292929920210.01180
  39 ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 2716164900.0095
  40 ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 26242526116.7053
  41 รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 14141559333.3260
  42 รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 77706233.3140
  43 ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร 5341200.0021
  44 ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ กรุงเทพมหานคร 4440100.0011
  45 ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 4221100.0011
  46 ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล กรุงเทพมหานคร 1110000.0000
  47 รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศ กรุงเทพมหานคร 1110100.0010