รายงาน Index Contacted Positive จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
   
  ระดับข้อมูล  
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
ถึงวันที่ :  
 
 
     
     
Graph width Spin UpSpin Down px
Bar width Spin UpSpin Down %
Text direction Spin UpSpin Down degree
     
  Color    Data Label
     
Graph 1
Pick Color(Current Color is #3399FF)
Graph2
Pick Color(Current Color is #FFA500)
   
     
 
   
 กลุ่มเป้าหมายHIV testing
(คน)
Positive
(คน)
ARV
(คน)
 รวม1,183243196
 MSM2846454
 TG711
 SW000
 PWID921
 อื่น ๆ883176140