รายงาน Index Contacted Negative จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
   
  ระดับข้อมูล  
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
ถึงวันที่ :  
 
 
     
     
Graph width Spin UpSpin Down px
Bar width Spin UpSpin Down %
Text direction Spin UpSpin Down degree
     
  Color    Data Label
     
Graph 1
Pick Color(Current Color is #3399FF)
Graph2
Pick Color(Current Color is #FFA500)
   
     
 
   
 กลุ่มเป้าหมายHIV testing
(คน)
Negative
(คน)
PrEP
(คน)
 รวม1,183940148
 MSM28422051
 TG763
 SW000
 PWID972
 อื่น ๆ88370792