รายงานผลการประเมินระดับความรุนแรง
 
  ระดับข้อมูล  
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
ถึงวันที่ :  
  • IPV risk

   ได้ประเมินความรุนแรง
   จำนวน: 1177 ราย
  • ไม่มีความรุนแรง
   จำนวน: 1155 ราย
  • IPV risk
   • ความรุนแรงต่ำ
    จำนวน: 6 ราย
  • IPV risk
   • ความรุนแรงสูง
    จำนวน: 16 ราย
   • วิธีชวนคู่
    • Client
     จำนวน: 5 ราย
    • Provider
     จำนวน: 3 ราย
    • Contract
     จำนวน: 1 ราย
    • Dual
     จำนวน: 4 ราย
    • ไม่ชวนคู่มาตรวจ
     จำนวน: 3 ราย