รายงานผลการจัดบริการ Index Testing
   
  ระดับข้อมูล  
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
ถึงวันที่ :  
 
 
     
     
Graph width Spin UpSpin Down px
Bar width Spin UpSpin Down %
Text direction Spin UpSpin Down degree
     
  Color    Data Label
     
Graph
Pick Color(Current Color is #3399FF)
   
     
 
   
 ลำดับหัวข้อการดำเนินงาน Index testingจำนวน
(คน)
 1Dateวันที่ 01/10/2562 ถึง 30/09/2563 
 2Index cases offeredจำนวน Index client ที่ได้รับการเสนอบริการ (Offer)1,617
 3Index cases acceptedจำนวน Index client ที่ได้รับบริการ (Accept)1,218
 4Contacts elicitedจำนวนคู่/หรือผู้สัมผัสของ Index client1,247
 5Know partner Posจำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่ทราบสถานะบวกมาก่อน67
 6Contacts Testedจำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่ตรวจเอชไอวี911
 7Tested Positiveจำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่วินิจฉัยว่าติดเชื้อฯ228
 8Initiated ARTจำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่ติดเชื้อฯได้เริ่มยาต้านฯ183
 9Tested Negativeจำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่วินิจฉัยว่าไม่ติดเชื้อฯ683
 10PrEPจำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่ไม่ติดเชื้อฯ ได้ยาเพร็พ146