รายงานการติดเชื้อในกลุ่ม Index Contacts  
   
  ระดับข้อมูล  
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ  
  ปีงบประมาณ
     
 
 
     
     
Graph width Spin UpSpin Down px
Bar width Spin UpSpin Down %
Text direction Spin UpSpin Down degree
     
  Color  
Graph1
Pick Color(Current Color is #3366CC)
 
Graph2
Pick Color(Current Color is #FFA500)
 
     
Data Label
   
     
 
   
 ไตรมาสAnti-HIV testing
(คน)
Positive
(คน)
Yield
(%)
 รวม913228 24.97
 ไตรมาส 112223 18.85
 ไตรมาส 230774 24.1
 ไตรมาส 328776 26.48
 ไตรมาส 419755 27.92