จังหวัด หน่วยงาน
ปี    
 
ไตรมาส  
  ไตรมาสรายการจำนวน
MSM
จำนวน
TG
คู่ผล
เลือดต่าง
ผู้มี
พฤติกรรมเสี่ยง
รวม

ไตรมาส: 1

  ต.ค.-ธ.ค. 1.จำนวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่มารับบริการ 5754066
  ต.ค.-ธ.ค. 2.จำนวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงมารับบริการตรวจเอชไอวีและทราบสถานะ 5754066
  ต.ค.-ธ.ค. 3.จำนวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลเลือดเอชไอวีเป็นลบ 3344041
  ต.ค.-ธ.ค. 4.จำนวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงได้รับข้อมูล/การปรึกษาเกี่ยวกับ PrEP 1303016
  ต.ค.-ธ.ค. 5.จำนวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงได้กินยา PrEP 10304
  ต.ค.-ธ.ค. 6.จำนวนผู้หยุดยาหรือไม่มาตามนัด 00000
  ต.ค.-ธ.ค. 7.จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีขณะกำลังได้รับ PrEP 00000
  ต.ค.-ธ.ค. 8.จำนวนผู้ป่วยเป็นซิฟิลิสก่อนได้รับยา PrEP (at baseline) 00000
  ต.ค.-ธ.ค. 9.จำนวนผู้ป่วยเป็นซิฟิลิสหลังได้รับยา PrEP 00000
  ต.ค.-ธ.ค. 10.จำนวนผู้หยุดยาหรือขาดการติดตาม PrEP ที่เดือนที่ 1 00000
  ต.ค.-ธ.ค. 11.จำนวนผู้หยุดยาหรือขาดการติดตาม PrEP ที่เดือนที่ 3 00000
  ต.ค.-ธ.ค. 12.จำนวนผู้หยุดยาหรือขาดการติดตาม PrEP ที่เดือนที่ 6 00000

ไตรมาส: 2

  ม.ค.-มี.ค. 1.จำนวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่มารับบริการ 115261512168
  ม.ค.-มี.ค. 2.จำนวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงมารับบริการตรวจเอชไอวีและทราบสถานะ 115261512168
  ม.ค.-มี.ค. 3.จำนวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลเลือดเอชไอวีเป็นลบ 98191512144
  ม.ค.-มี.ค. 4.จำนวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงได้รับข้อมูล/การปรึกษาเกี่ยวกับ PrEP 601012486
  ม.ค.-มี.ค. 5.จำนวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงได้กินยา PrEP 5011016
  ม.ค.-มี.ค. 6.จำนวนผู้หยุดยาหรือไม่มาตามนัด 10102
  ม.ค.-มี.ค. 7.จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีขณะกำลังได้รับ PrEP 00000
  ม.ค.-มี.ค. 8.จำนวนผู้ป่วยเป็นซิฟิลิสก่อนได้รับยา PrEP (at baseline) 10001
  ม.ค.-มี.ค. 9.จำนวนผู้ป่วยเป็นซิฟิลิสหลังได้รับยา PrEP 00000
  ม.ค.-มี.ค. 10.จำนวนผู้หยุดยาหรือขาดการติดตาม PrEP ที่เดือนที่ 1 00011
  ม.ค.-มี.ค. 11.จำนวนผู้หยุดยาหรือขาดการติดตาม PrEP ที่เดือนที่ 3 00000
  ม.ค.-มี.ค. 12.จำนวนผู้หยุดยาหรือขาดการติดตาม PrEP ที่เดือนที่ 6 00000

ไตรมาส: 3

  เม.ย.-มิ.ย. 1.จำนวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่มารับบริการ 14121928199
  เม.ย.-มิ.ย. 2.จำนวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงมารับบริการตรวจเอชไอวีและทราบสถานะ 14121928199
  เม.ย.-มิ.ย. 3.จำนวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลเลือดเอชไอวีเป็นลบ 11518928170
  เม.ย.-มิ.ย. 4.จำนวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงได้รับข้อมูล/การปรึกษาเกี่ยวกับ PrEP 8015615116
  เม.ย.-มิ.ย. 5.จำนวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงได้กินยา PrEP 1005015
  เม.ย.-มิ.ย. 6.จำนวนผู้หยุดยาหรือไม่มาตามนัด 505111
  เม.ย.-มิ.ย. 7.จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีขณะกำลังได้รับ PrEP 00000
  เม.ย.-มิ.ย. 8.จำนวนผู้ป่วยเป็นซิฟิลิสก่อนได้รับยา PrEP (at baseline) 20002
  เม.ย.-มิ.ย. 9.จำนวนผู้ป่วยเป็นซิฟิลิสหลังได้รับยา PrEP 00000
  เม.ย.-มิ.ย. 10.จำนวนผู้หยุดยาหรือขาดการติดตาม PrEP ที่เดือนที่ 1 00000
  เม.ย.-มิ.ย. 11.จำนวนผู้หยุดยาหรือขาดการติดตาม PrEP ที่เดือนที่ 3 00000
  เม.ย.-มิ.ย. 12.จำนวนผู้หยุดยาหรือขาดการติดตาม PrEP ที่เดือนที่ 6 00000

ไตรมาส: 4

  ก.ค.-ก.ย. 1.จำนวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่มารับบริการ 14516105176
  ก.ค.-ก.ย. 2.จำนวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงมารับบริการตรวจเอชไอวีและทราบสถานะ 14516105176
  ก.ค.-ก.ย. 3.จำนวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลเลือดเอชไอวีเป็นลบ 12015105150
  ก.ค.-ก.ย. 4.จำนวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงได้รับข้อมูล/การปรึกษาเกี่ยวกับ PrEP 3464044
  ก.ค.-ก.ย. 5.จำนวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงได้กินยา PrEP 30407
  ก.ค.-ก.ย. 6.จำนวนผู้หยุดยาหรือไม่มาตามนัด 804416
  ก.ค.-ก.ย. 7.จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีขณะกำลังได้รับ PrEP 00000
  ก.ค.-ก.ย. 8.จำนวนผู้ป่วยเป็นซิฟิลิสก่อนได้รับยา PrEP (at baseline) 00000
  ก.ค.-ก.ย. 9.จำนวนผู้ป่วยเป็นซิฟิลิสหลังได้รับยา PrEP 00000
  ก.ค.-ก.ย. 10.จำนวนผู้หยุดยาหรือขาดการติดตาม PrEP ที่เดือนที่ 1 20136
  ก.ค.-ก.ย. 11.จำนวนผู้หยุดยาหรือขาดการติดตาม PrEP ที่เดือนที่ 3 00000
  ก.ค.-ก.ย. 12.จำนวนผู้หยุดยาหรือขาดการติดตาม PrEP ที่เดือนที่ 6 00000