จังหวัด ปี
 
 ลำดับจังหวัดหน่วยงานตค.-ธค.มค.-มีค.เมย.-มิย.กค.-กย.
 1กรุงเทพมหานคร มงกุฎวัฒนะ,รพ. ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว
 2กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเลิดสิน ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว
 3กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ ได้รับข้อมูลแล้ว
 4กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว
 5กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล
 6กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง ได้รับข้อมูลแล้ว
 7กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ อุทิศ
 8ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว
 9ขอนแก่น โรงพยาบาลชุมแพ    ได้รับข้อมูลแล้ว
 10ขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว
 11ขอนแก่น ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง โรงพยาบาลขอนแก่น    ได้รับข้อมูลแล้ว
 12ชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา,สถานพยาบาล ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว
 13นครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว
 14นนทบุรี พระนั่งเกล้า,รพท. ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว
 15นนทบุรี สถาบันบำราศนราดูร ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว
 16ปทุมธานี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว
 17ภูเก็ต สบายดีคลินิก โรงพยาบาลป่าตอง ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว
 18อุดรธานี รพ.ประจักษ์ศิลปาคม  ได้รับข้อมูลแล้ว   
 19อุดรธานี โรงพยาบาลกุดจับ  ได้รับข้อมูลแล้ว   
 20อุดรธานี โรงพยาบาลกุมภวาปี  ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว
 21อุดรธานี โรงพยาบาลกู่แก้ว    ได้รับข้อมูลแล้ว
 22อุดรธานี โรงพยาบาลทุ่งฝน  ได้รับข้อมูลแล้ว   
 23อุดรธานี โรงพยาบาลน้ำโสม  ได้รับข้อมูลแล้ว   
 24อุดรธานี โรงพยาบาลบ้านผือ  ได้รับข้อมูลแล้ว  ได้รับข้อมูลแล้ว
 25อุดรธานี โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์  ได้รับข้อมูลแล้ว   
 26อุดรธานี โรงพยาบาลเพ็ญ    ได้รับข้อมูลแล้ว
 27อุดรธานี โรงพยาบาลวังสามหมอ  ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว  
 28อุดรธานี โรงพยาบาลศรีธาตุ    ได้รับข้อมูลแล้ว
 29อุดรธานี โรงพยาบาลสร้างคอม  ได้รับข้อมูลแล้ว   
 30อุดรธานี โรงพยาบาลหนองแสง  ได้รับข้อมูลแล้ว   
 31อุดรธานี โรงพยาบาลหนองหาน  ได้รับข้อมูลแล้ว  ได้รับข้อมูลแล้ว
 32อุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว ได้รับข้อมูลแล้ว