รับลงทะเบียนเฉพาะท่านที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น    ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 28/12/2018
รหัสลงทะเบียน :    * ต้องระบุ
หน่วยงาน : 

เลือกจังหวัด : 
เลือกหน่วยงาน : 
* ต้องระบุ 
* ต้องระบุ 
การเข้าร่วมประชุม :
คำนำหน้าชื่อ : 
ชื่อ :   * ต้องระบุ
นามสกุล :   * ต้องระบุ
ตำแหน่ง :   * ต้องระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
* ต้องระบุ
 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ :   * ต้องระบุ
อีเมล์ : 
* ต้องระบุ
  
การเดินทาง :
การจองห้องพัก : 
เข้าพักวันที่ : 
ออกวันที่
ประเภทการเข้าพัก : 
ชื่อ : 
* ต้องระบุ
ถ้าหากไม่พบชื่อคู่พัก กรุณาเลือก พักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้
เสร็จแล้วจึง แก้ไขข้อมูลภายหลัง เมื่อมีรายชื่อคู่พักแล้ว
หน่วยงาน : 
 
 
** ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจับคู่พักให้ท่านใหม่ เมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น **
ประเภทอาหาร :
 
          
  หมายเหตุ
1. ขอให้นำใบขออนุมัติไปราชการ(ฉบับจริง) ไม่ใช่ใบส่งตัว มาแนบเบิกค่าใช้จ่าย โดยขออนุมัติให้ครอบคลุมวันเดินทางมาและกลับ
2. เนื่องจากงบประมาณจำกัด ขอให้ผู้ที่จะเดินทางโดยสารโดยเครื่องบิน เดินทางด้วยสายการบิน Low Cost
    โดยนำใบเสร็จรับเงินและ E-Ticket หรือ Boarding Pass มาแนบการขอเบิกเงิน และขอสงวนสิทธิสำหรับการเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนบุคคล

3. กรณีที่ท่านไม่ส่งแบบตอบรับภายในเวลาที่กำหนด และไม่ได้แจ้งให้ผู้จัดการประชุมฯ ทราบล่วงหน้า ทางสำนักโรคเอดส์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่แจ้งมาเท่านั้น
4. กรุณาส่งแบบตอบรับกลับทางอีเมล์ที่ระบุด้านล่าง ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
5. หากต้องการยกเลิกการเข้าพักหรือการเข้าประชุม โปรดแจ้งภายในวันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.
    หากแจ้งเลยกำหนดดังกล่าวท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (เช่นค่าที่พักฯ )

6. ผู้ประสานงาน คุณกัณหา ชูทิพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 086-3920-869 Email: Kanha_nid@hotmail.com

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการดูแลรักษา ระบบข้อมูลบริการด้านเอชไอวี/เอดส์และงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เขตภาคเหนือ