ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ  จังหวัดขอนแก่น
 
  รับลงทะเบียนเฉพาะท่านที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น    ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 15/03/2019 12:00:00
รหัสลงทะเบียน :    * ต้องระบุ
หน่วยงาน : 

เลือกจังหวัด : 
เลือกหน่วยงาน : 
* ต้องระบุ 
* ต้องระบุ 
การเข้าร่วมประชุม :
คำนำหน้าชื่อ : 
ชื่อ :   * ต้องระบุ
นามสกุล :   * ต้องระบุ
ตำแหน่ง :   * ต้องระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
* ต้องระบุ
 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ :   * ต้องระบุ
อีเมล์ : 
* ต้องระบุ
 
การเดินทาง :
การจองห้องพัก : 
เข้าพักวันที่ : 
ออกวันที่
ประเภทการเข้าพัก : 
ชื่อ : 
* ต้องระบุ
ถ้าหากไม่พบชื่อคู่พัก กรุณาเลือก พักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้
เสร็จแล้วจึง แก้ไขข้อมูลภายหลัง เมื่อมีรายชื่อคู่พักแล้ว
หน่วยงาน : 
 
 
** ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจับคู่พักให้ท่านใหม่ เมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น **
ประเภทอาหาร :
 
          
  หมายเหตุ ***กรุณาเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมาให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้
(กรณีผู้เข้าร่วมประชุมแสดงเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ไม่ครบ ณ โต๊ะลงทะเบียนในวันที่มีการประชุม ผู้จัดประชุมขอสงวนสิทธิ์งดจ่ายค่าใช้จ่าย)
1. หนังสืออนุมัติไปราชการ (ฉบับจริง) จากหน่วยงานต้นสังกัด โดยขออนุมัติให้ครอบคลุมวันเดินทางมาและกลับ
2. เอกสารการเบิกจ่ายสำหรับการเดินทาง ค่าพาหนะให้เบิกได้ตามอัตราจ่ายจริงโดยประหยัด ตามเส้นทางที่สมเหตุสมผล
ตามสิทธิที่ผู้เดินทางจะพึงได้รับตามประเภทของพาหนะที่ใช้เดินทาง

2.1. การเดินทางโดยรถของหน่วยงานราชการ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย คือ หนังสือขออนุมัติการใช้รถยนต์จากหน่วยงานต้นสังกัด และใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
2.2. การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ผู้จัดการประชุมสามารถเบิก-จ่ายให้ได้หน่วยงานละ 1 คันเท่านั้น เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
2.2.1. หนังสือขออนุมัติการใช้รถยนต์พร้อมระบุหมายเลขทะเบียนรถ
2.2.2. เอกสารแสดงระยะทางจากที่พัก มายังสถานที่จัดประชุม สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.google.co.th/maps
***หากต้องการยกเลิกการเข้าพักหรือการเข้าประชุม โปรดแจ้งภายในวันที่ 15/03/2019 12:00:00
หากแจ้งเลยกำหนดดังกล่าวท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (เช่นค่าที่พักฯ)***

3. หากไม่สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.prepthai.net หรือตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อ
กรุณาติดต่อคุณกาญจนา หมายเลขโทรศัพท์ 09 8268 1848 หรือ Email dsc.hiv.sti@gmail.com
หรือคุณอรพรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 09 8482 5598 หรือ Email simisthailand@gmail.com