เอกสารอบรมพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพในการจัดบริการเพร็พ (PrEP) และการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) (14 พ.ย. 65 สคร. 6 ชลบุรี)
วันที่ 14/11/2022   อ่าน 582
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ความสำคัญและนโยบายการจัดบริการ PrEP ประเทศไทยไฟล์ pdf24 พญ.สุชาดา เจียมศิร
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
14/11/2022
2 แนวทางการจัดบริการเพร็พ (PrEP)ไฟล์ pdf17 นพ.ศุภณัฐ ฐิติภัทรกร
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
14/11/2022
3 การจัดบริการ PEPไฟล์ pdf8 นพ.ศุภณัฐ ฐิติภัทรกร
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
14/11/2022
4 สิทธิประโยชน์และรายการชดเชยสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ปีงบประมาณ 2565/2566ไฟล์ pdf14 นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนนท์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
14/11/2022
5 ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ สำหรับบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (NAP-PrEP)ไฟล์ pdf15 คุณศรีลัย เรืองชัย
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
14/11/2022
6 อภิปรายความร่วมมือการบริการเพร็พระหว่างโรงพยาบาลและองค์กรภาคประชาสังคมไฟล์ pdf5 ทีมวิทยากร 14/11/2022
7 วีดีโอสาธิตการให้คำปรึกษาเพร็พ (PrEP_Counseling)ไฟล์ VDO9 ทีมวิทยากร 14/11/2022
8 ความสำคัญของการจัดบริการ_Index_partner_testingไฟล์ pdf11 คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
14/11/2022
9 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files19 ทีมวิทยากร 14/11/2022