เอกสารพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพในการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (9-10 ก.พ.65)
วันที่ 17/02/2023   อ่าน 532
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ความสําคัญของการจัดบริการ Index partner testing เพื่อยุติปัญหาเอดส์ไฟล์ pdf11 คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
17/02/2023
2 แนวทางการจัดบริการ Index partner testing ในหน่วยบริการสุขภาพไฟล์ pdf13 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
17/02/2023
3 การให้บริการปรึกษาเพื่อชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีไฟล์ pdf8 คุณอารี รามโกมุท
สถาบันบำราศนราดูร
17/02/2023
4 การติดตามความก้าวหน้าบริการ Index partner testing เพื่องานพัฒนาคุณภาพไฟล์ pdf9 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
คุณศรีลัย เรืองชัย
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
17/02/2023
5 การสนับสนุนการบริการ Index partner testingไฟล์ pdf12 คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ
คุณอริศา วงศ์สง่า
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
17/02/2023
6 ตัวอย่างกรณีศึกษาและบันทึกการติดตามความก้าวหน้าไฟล์ pdf6 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
17/02/2023
7 การประเมินความรุนแรงระหว่างคู่และการช่วยเหลือไฟล์ pdf1 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
17/02/2023
8 วีดีโอสาธิตการให้คำปรึกษาหลังการตรวจหาเชื้อเอชไอวีไฟล์ VDO12 ทีมวิทยากร 17/02/2023
9 แนวทางการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2564ไฟล์ pdf10 คณะทำงาน 17/02/2023
10 สื่อภาพพลิก Index partner testingไฟล์ pdf1 คณะทำงาน 17/02/2023
11 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล Index partner testingไฟล์ word9 คณะทำงาน 17/02/2023
12 แนวทางในการเบิกจ่ายและเอกสารการเงิน index partner testingไฟล์ word17 คณะทำงาน 17/02/2023
13 ตัวอย่าง-หนังสือขอส่งใบสำคัญรับเงินเพื่อเบิกเงินค่าชดเชยการจัดบริการ Index partner testing 2566ไฟล์ word9 คณะทำงาน 17/02/2023
14 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน หน่วยงาน indexไฟล์ word16 คณะทำงาน 17/02/2023
15 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files21 ทีมวิทยากร 17/02/2023