เอกสารประชุมพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพในการจัดบริการเพร็พ (PrEP) และการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) รุ่นที่ 2 (13-14 มิ.ย. 65) จ.เชียงใหม่
วันที่ 13/06/2022   อ่าน 2004
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ทิศทางนโยบายการดำเนินงานบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีไฟล์ pdf171 พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
13/06/2022
2 ความสำคัญของการจัดบริการเพร็พในประเทศไทยไฟล์ pdf98 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
13/06/2022
3 สิทธิประโยชน์และรายการชดเชยสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ปีงบประมาณ 2565ไฟล์ pdf93 นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนนท์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
13/06/2022
4 ประเมินผลการจัดบริการ PrEP ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ของสปสช. ปีงบประมาณ 2563ไฟล์ pdf35 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13/06/2022
5 แนวทางการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ประเทศไทย ปี 2564ไฟล์ pdf78 นพ.ศุภณัฐ ฐิติภัทรกร
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
13/06/2022
6 แนวทางการจัดบริการยาป้องกันหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PEP)ไฟล์ pdf69 นพ.ศุภณัฐ ฐิติภัทรกร
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
13/06/2022
7 สิทธิประโยชน์ โปรแกรมการติดตามการให้บริการ (NAP) และแนวทางในการดำเนินงานไฟล์ pdf58 คุณจิโรจน์ นาคไพจิตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
13/06/2022
8 รูปแบบการจัดบริการ เพร็พ ที่สอดคล้องกับบริบทกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์ปัจจุบันไฟล์ pdf35 คุณปฤณ วิศวกรรม
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
13/06/2022
9 การจัดบริการปรึกษาเรื่อง PrEPไฟล์ pdf68 คุณลีซ่า กันธมาลา
นักวิชาการอิสระ
13/06/2022
10 ประสบการณ์ บทเรียน ความท้าทายในการดำเนินงานการจัดบริการเพร็พ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ไฟล์ pdf19 พญ.ปรารถนา ลีนะศิริมากุล
รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่
13/06/2022
11 ความร่วมมือในการจัดบริการเพร็พ ระหว่างโรงพยาบาลกับมูลนิธิเอ็มพลัสไฟล์ pdf10 คุณพงศ์ภีระ พัฐพีระพงศ์
มูลนิธิเอ็มพลัส
13/06/2022
12 PrEP Promotion Tools เครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนการจัดบริการเพร็พไฟล์ pdf28 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
13/06/2022
13 ความสำคัญของการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)ไฟล์ pdf46 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
13/06/2022
14 การสนับสนุนค่าชดเชยการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)ไฟล์ pdf23 คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
13/06/2022
15 การสนับสนุนกิจกรรม PrEP / Index partner testing ด้วยงบประมาณกองทุนโลกไฟล์ pdf23 คณะทำงาน 13/06/2022
16 ใบสมัครเข้าร่วมจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)ไฟล์ pdf21 คณะทำงาน 13/06/2022
17 แบบฟอร์มช่วยบันทึก PrEPไฟล์ word39 คณะทำงาน 13/06/2022
18 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล Index partner testingไฟล์ word28 คณะทำงาน 13/06/2022
19 ใบงานอภิปรายกลุ่ม การจัดทำแผนการดำเนินงาน PrEPไฟล์ word11 คณะทำงาน 13/06/2022
20 QR Code แบบฟอร์มขอข้อมูลหน่วยบริการไฟล์ word8 คณะทำงาน 13/06/2022
21 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files62 ทีมวิทยากร 13/06/2022