เอกสารประชุมพัฒนารูปแบบการจัดบริการเพร็พร่วมกับการใช้ชุดตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง (29-30 เม.ย. 2567)
วันที่ 29/04/2024   อ่าน 350
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 Update แนวทางการจัดบริการเพร็พขององค์การอนามัยโลกไฟล์ pdf41 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
29/04/2024
2 Update แนวทางการดำเนินงานการใช้ชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง ในการจัดบริการเพร็พไฟล์ pdf47 คุณอรพิน สุขศรีพานิช
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
29/04/2024
3 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files43 ทีมวิทยากร 29/04/2024