เอกสารประชุมประชุมชี้แจงรูปแบบการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ผ่านการให้บริการสาธารณสุขระบบทางไกล (17 พ.ค. 2567)
วันที่ 23/05/2024   อ่าน 73
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ชี้แจงรูปแบบการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ผ่านการให้บริการสาธารณสุขระบบทางไกลไฟล์ pdf67 คุณจุฑามาศ มากกุญชร
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
23/05/2024
2 แนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการสาธารณสุขระบบทางไกลไฟล์ pdf52 คุณกนิษฐา ศรีวงษา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
23/05/2024
3 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files64 ทีมวิทยากร 23/05/2024