ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการดูแลรักษา ระบบข้อมูลบริการด้านเอชไอวี/เอดส์และงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เขตภาคเหนือ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริการดูแลรักษา ระบบข้อมูลบริการ ด้าน HIV/AIDS/STI    
 
       
   

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 นางสาวมนต์ทิวาสุนันตาพยาบาลวิชาชีพปฏบัติการรับผิดชอบงาน AIDS-CARE / ข้อมูลสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่เชียงใหม่ไม่ประสงค์จองห้องพัก 
2 นางสาวเกศราแย้มบุญเรืองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงาน Prevention AIDS/STIsสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่เชียงใหม่ไม่ประสงค์จองห้องพัก 
3 นางสาวพรรณธนัฐโปฎกนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษPM Aids ระดับเขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่เชียงใหม่ไม่ประสงค์จองห้องพัก 
4 นางกันติศาขวัญเมืองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coรพ.ตาคลีนครสวรรค์พักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
5 นายอาภากรณ นครพนมผู้ประสานงานโครงการโรคเอดส์จนท.ด้านขัอมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์พักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
6 นางไพจิตรพุทธิศรีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการ สธ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์พักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
7 นางเนตร์นภาพรฐิตานนท์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการHIV Coสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทชัยนาทพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
8 นางสาวจิรารัตน์ม่วงพุ่มนักวิชาการสาธารณสุขงานด้านระบาดวิทยาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทชัยนาทพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
9 นายจิรายุทธแสนฟั้นนักวิชาการสาธาณสุขนักวิชาการ สธ.รพ.เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์พักคู่นายพงศกร มากมี
10 นางสาวรมย์รลินแก้วยศนักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการ สธ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์พักคู่นางสาวรจนาพร พลเพ็ง
11 นางสาวรจนาพรพลเพ็งนักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการ สธ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์พักคู่นางสาวรมย์รลิน แก้วยศ
12 นายพงศกรมากมีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการ สธ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์พักคู่นายจิรายุทธ แสนฟั้น
13 นางบุญทินจิตร์สะบายนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการ สธ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนลำพูนไม่ประสงค์จองห้องพัก 
14 นางสาวณัฐศิราตาปวงนักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการ สธ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนลำพูนพักคู่นางสาวอรวรรณ ร่มป่าตัน
15 นางสาวอรวรรณร่มป่าตันนักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการ สธ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนลำพูนพักคู่นางสาวณัฐศิรา ตาปวง
16 นางสาวป้อมเพชรพนาลิกุลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการ สธ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานีพักคู่นางสาวอรุณลดา นางแย้ม
17 นายนพดลทองอร่ามเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานงาน STDสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
18 นางสาวอรุณลดานางแย้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานีพักคู่นางสาวป้อมเพชร พนาลิกุล
19 นายณัยฐนัฎสินประวัตินักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจนท.ด้านขัอมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่แพร่พักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
20 นางนิตยาบุญปกเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานจนท.ด้านขัอมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่แพร่พักคู่นางสาวปรียารัตน์ จิระพงษ์สุวรรณ
21 นางสาวปรียารัตน์จิระพงษ์สุวรรณนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการ สธ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่แพร่พักคู่นางนิตยา บุญปก
22 นางสาวอุษาจันทร์กลิ่นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนักวิชาการ สธ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพิจิตรพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
23 นางสาวธริชยายี่ภิญโญผู้ประสานงานโครงการด้านเอดส์จนท.ด้านขัอมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
24 นายพรเทพสุวรรณประสพนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนักวิชาการ สธ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้