ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและแนวทางดำเนินงานการจัดบริการ PrEP & Index Testing
รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและแนวทางดำเนินงานการจัดบริการ PrEP & Index Testing    
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 นางสาวสุธัญญาพัฒน์มาลีหวลเจ้าหน้าที่วิจัยเจ้าหน้าที่วิจัยรพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
2 นางสาวเสาวลักษณ์คงสัมฤทธิ์case managerผู้ประสานงานรพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
3 นางสาวณัฐพรแสนมีมาพยาบาลวิจัยพยาบาลวิจัยรพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
4 นางสาวบุญเกิดอัศวกุลกำเนิดพยาบาลพยาบาล OPDรพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
5 นายอุบลวรรณพร้อมวงษ์พยาบาลพยาบาล OPDรพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
6 นางสาวผกาพันธ์สารพัตรนักสังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษารพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
7 นางสาวอำไพวิสูงเลพยบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ตากสินกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
8 นางกรรณิกาอมาตยกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข21 สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
9 นางสาวกนกวรรณฮมแสนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
10 นายชัยชาญดอกนาคพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข41คลองเตยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
11 นางประภาภรณ์กิจวัฒนาชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.อุดรธานีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
12 นายกฤตฎิภัทรลุนจันทาCase Manager PreventionCase Manager Preventionรพ.อุดรธานีอุดรธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
13 นางสาววลัยลักษณ์สมแสนผู้ประสานงานโครงการ PrEP2START-SL-UDผู้ประสานงานรพ.อุดรธานีอุดรธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
14 นางธัญญารัตน์วงค์ชนะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกำกับดูแลฯสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลกพิษณุโลกพักคู่นางสายสิญจน์ อู่ไทย
15 นางทัศนีย์ภาคาหาญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
16 นางยุพินวงศ์สิริฉัตรชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวากรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
17 นางสาวนัดดาวรรณทองเหมือนนักวิชาการสาธารณสุข ปฎิบัติการนักวิชาการสาธารณสุขรพ.วชิระภูเก็ตภูเก็ตไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
18 นางสาวณัฐพรรัตนจารุพักตร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข48นาควัชระอุทิศ. สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
19 นางคณิตษรเรืองประกอบกิจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาล เวชกรรมสังคมรพ.วชิระภูเก็ตภูเก็ตไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
20 นางกัลยาณีกาญจนพานิชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาล OPDรพ.มหาราชนครราชสีมานครราชสีมาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
21 นางสาววาสนากลมกระโทกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาล OPDรพ.มหาราชนครราชสีมานครราชสีมาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
22 นายภานุรุจโสดาสร้อยCase management CoordinatorCase management Coordinatorสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
23 นางกิ่งกาญจน์จงใจหาญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการผู้ประสานงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
24 นางสาววัฒนาสมนึกพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติHIV Co. หรือพยาบาล ARTกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
25 นางสาวพัชพรรักถาวรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
26 นางนพพรเจนภูมิใจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาล ANCรพ.สมุทรปราการสมุทรปราการไม่ประสงค์จองห้องพัก 
27 นางสุพินทองแสงสุวรรณนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนักวิชาการสาธารณสุขสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
28 นางสาวดวงเดือนจันทะโชตินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานีอุดรธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
29 นางสาวจุฑามณีมูลวงษ์ผู้ช่วยวิจัยHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
30 นายธีรพลบุญประกอบนักวิชาการสาธารณสุขHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.เซ็นทรัลปาร์คสมุทรปราการไม่ประสงค์จองห้องพัก 
31 นางสาวชมพูนุชอยู่คงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ราชพิพัฒน์กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
32 นางสาวอพรรณีปรีสำเนียงพยาบาลให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษารพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
33 นายกวีวัธน์ธนธรวีรเกียรติพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาล DICสาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี/DIC คำแคนขอนแก่นพักคู่นายวิศรุต แวงไทย
34 นางสาวซูรียาจะนือรงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนักวิชาการสาธารณสุขสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
35 นายวิศรุตแวงไทยนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนักวิชาการสาธารณสุขรพ.มัญจาคีรีขอนแก่นพักคู่นายกวีวัธน์ ธนธรวีรเกียรติ
36 นางนิภาพร เกษประดิษฐสันหนองเมืองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
37 นางนวรัตน์ภาคพานิชย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
38 นางสาวจิตตานันทิ์ศรีระทัตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ปากช่องนานานครราชสีมาพักคู่นางสุจิตรา วรากลาง
39 นางสุจิตราวรากลางพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ปากช่องนานานครราชสีมาพักคู่นางสาวจิตตานันทิ์ ศรีระทัต
40 นางสาวอนัญญาพรั้งขุนทดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาล IPDรพ.ด่านขุนทดนครราชสีมาพักคู่นางสาวกฤษณา หวังมุขกลาง
41 นางสาวกฤษณาหวังมุขกลางพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ด่านขุนทดนครราชสีมาพักคู่นางสาวอนัญญา พรั้งขุนทด
42 นางกนกรัตน์เลิศไตรภพนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนักวิชาการสาธารณสุขกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
43 นางสาวจรรยาทัศแก้วนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนักวิชาการสาธารณสุขกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
44 นางรัตนาใจทัศน์กุลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการพักเดี่ยว (เหมาทั้งห้อง) 
45 นางสาววีระวรรณ์คุ้มกลางพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.พิมายนครราชสีมาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
46 นางสาวชัญญาวีร์ชินกฤตโพธิวัฒน์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.พิมายนครราชสีมาพักคู่นางสาววีระวรรณ์ คุ้มกลาง
47 นายตรีเพชรบัวขาวเจ้าหน้าที่จัดบริการและข้อมูลผู้ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นางสาวจรรยารัตน์ ทะมังกลาง
48 นางกัญญาณัฐบุญริ้วพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.สมุทรปราการสมุทรปราการไม่ประสงค์จองห้องพัก 
49 นางสาวจรรยารัตน์ทะมังกลางเภสัชกรชำนาญการเภสัชกรรพ.ขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นายตรีเพชร บัวขาว
50 นางสุปราณีนาประเสริฐพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
51 นางวรรณเฉลิมโภคาพานิชย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาล OPDรพ.ขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นางศุภางค์ พินิจการ
52 นางศุภางค์พินิจการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาล ANCรพ.ขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นางวรรณเฉลิม โภคาพานิชย์
53 นางนารีอุดมลาภสกุลพยาบาลเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษารพ.วชิระภูเก็ตภูเก็ตพักคู่นางพัทธนันท์ เอี๋ยวสกุล
54 นางศิริกานดาคีรีรัตน์พยบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ปทุมธานีปทุมธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
55 นางสายสิญจน์อู่ไทยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกพักคู่นางธัญญารัตน์ วงค์ชนะ
56 นายยุทธพลพิมพ์ภานักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
57 นางสาวลัดดาวัลย์สุขทองสาเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลผู้ประสานงานสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
58 นายเดชวัตรสอนดีผู้ประสานงานโครงการผู้ประสานงานกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
59 นายธนวงค์บัวซ้อนผู้ประสานงานโครงการผู้ประสานงานกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
60 นางสาวนฤมลบุษมงคลนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนักวิชาการสาธารณสุขกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
61 นางสาวเพลินพิศพรหมมะลินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนักวิชาการสาธารณสุขกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
62 นางพัชรณัฏฐ์เกิดสวัสดิ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานการเงินกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
63 นายพิชพันธ์พงษ์สกุลนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนักวิชาการสาธารณสุขกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
64 นายยุทธภูมิศรีคำจีนนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
65 นายนราศักดิ์บ่อหนานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานระดับเขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
66 นางสาวพรรณธนัฐโปฎกนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษPM AIDS/STIsสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่เชียงใหม่พักคู่นางสาวกัทลี หารคุโน
67 นางสาวพรนิภาหาญละครพยาบาลชำนาญการพิเศษHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
68 นางสาวทัศนีย์พระยานะธูปผู้ประสานโครงการกองทุนโลกด้านเอดส์ผู้ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีปทุมธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
69 นางสาวพรพรรณถนัดค้าเภสัชกรชำนาญการเภสัชกรรพ.ชุมแพขอนแก่นพักคู่นางนิศารัตน์ สุพัชรธนาวัฒน์
70 นางนิศารัตน์สุพัชรธนาวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ชุมแพขอนแก่นพักคู่นางสาวพรพรรณ ถนัดค้า
71 นางสาวนุชราภรณ์ไชยพรมมานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการการเงินกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
72 นางประณมกรพาหะนิชนักวิชาการสาธารสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขรพ.ขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นางหลั่งพร อุตรศาสตร์
73 นางหลั่งพรอุตรศาสตร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาล เวชกรรมสังคมรพ.ขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นางประณมกร พาหะนิช
74 นางสาวกัทลีหารคุโนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไวรัสตับอักเสบสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรีสระบุรีพักคู่นางสาวพรรณธนัฐ โปฎก
75 นายพิทยาปัญญาชัยถาวรผู้ประสานงานข้อมูลระดับต้นFHIผู้ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีปทุมธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
76 นางวรรณวิมลวีรวัฒนโยธินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ป่าตองภูเก็ตพักคู่นายอาทิตย์ ภาครัตน์
77 นายอาทิตย์ภาครัตน์เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการผู้ประสานงานรพ.ป่าตองภูเก็ตพักคู่นางวรรณวิมล วีรวัฒนโยธิน
78 นายวัชระพรหมขวัญเจ้าหน้าที่ประสานโครงการผู้ประสานงานรพ.ป่าตองภูเก็ตพักคู่นายวีรพัฒน์ มีสุขศรี
79 นายวีรพัฒน์มีสุขศรีเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการผู้ประสานงานรพ.ป่าตองภูเก็ตพักคู่นายวัชระ พรหมขวัญ
80 นางสาวปรียานุชจารึกกลางพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาล ANCรพ.เทพรัตน์นครราชสีมานครราชสีมาไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
81 นางปรียานุชรวิยะวงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.เทพรัตน์นครราชสีมานครราชสีมาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
82 นางพัทธนันท์เอี๋ยวสกุลพยาบาลHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.วชิระภูเก็ตภูเก็ตพักคู่นางนารี อุดมลาภสกุล
83 นางสุริยงค์บุญประเชิญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีพักเดี่ยว (เหมาทั้งห้อง) 
84 นางสาวธัสสรแก้วเมืองนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นางสาวพิทยารัตน์ มีมังคะ
85 นางสาวพิทยารัตน์มีมังคะผู้ประสานงานโครงการผู้ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นางสาวธัสสร แก้วเมือง
86 นายศรีลัยเรืองชัยโปรแกรมเมอร์ประสานงานและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก