ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ  จังหวัดขอนแก่น

    รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ ด้าน HIV และ STI    
 
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 นายสรพรรฐปัทมามาลย์นวก.คอมพิวเตอร์จนท.ด้านข้อมูลรพ.เขาสวนกวางขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
2 นางสาวอัญชลีไชยศรีนักเทคนิคการแพทย์HIV Coรพ.เขาสวนกวางขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
3 นางแสงจันทร์สุทธาธิวงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coรพ.เขาสวนกวางขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
4 ภก.ชำนาญคุณานนท์เภสัชกรชำนาญการHIV Coรพ.เขาสวนกวางขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก