ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ  จังหวัดขอนแก่น

    รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ ด้าน HIV และ STI    
 
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 พญ.เรียมใจพลเวียงนายแพทย์ชำนาญการพิเศษแพทย์รพ.หนองเรือขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
2 ภญ.อณุรีย์โอภาสศิริเภสัชกรชำนาญการเภสัชกรรพ.หนองเรือขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
3 นายไพฑูรย์วงษาหาราชนักวิชาการคอมพิวเตอร์จนท.ด้านข้อมูลรพ.หนองเรือขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
4 นางกรรณิการ์ใจตรงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการHIV Coรพ.หนองเรือขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
5 นายธนภูมิคำศุภประเสริฐนักวิชาการคอมพิวเตอร์จนท.ด้านข้อมูลรพ.สีชมพูขอนแก่นพักคู่นายนายทัตพล ภักดีเวียง
6 นพ.สถิตย์ไชยศรีนายแพทย์ชำนาญการแพทย์รพ.มัญจาคีรีขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
7 นางสุเมตตาจันชาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coรพ.มัญจาคีรีขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
8 นายกวีวัธน์ธนธรวีรเกียรติพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพรพ.มัญจาคีรีขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
9 นายวิศรุตแวงไทยนักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการ สธ.โรงพยาบาลมัญจาคีรีขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
10 นางสาวเมษาแก้วสวยนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด้านการตรวจ HIV ของโรงพยาบาลรพ.มัญจาคีรีขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
11 ทนพ.ยิ่งฤทธิ์จันทรสุขนักเทคนิคการแพทย์ตรวจ CD4+ T cell และ HIV-1 viral loadรพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
12 นายอุดมศักดิ์กลุ่มจอหอพนักงานคอมพิวเตอร์จนท.ด้านข้อมูลรพ.อุบลรัตน์ขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
13 นางสาวศสินีแสงสว่างเจ้าพนักงานสาธารสุข ปฏิบัติงานHIV Coรพ.ขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
14 ภญ.วิชชุดาลุนพรหมเภสัชกรปฏิบัตการHIV Coรพ.อุบลรัตน์ขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
15 พญ.อภิชลากลั่นเขียวนายแพทย์ปฏิบัติการนายแพทย์ปฏิบัติการรพ.ขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
16 นางสาวพวงผกาสาดีนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษงานห้องปฎิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรรพ.ศรีนครินทร์ มข.ขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
17 นางสาวประภาณีทองสัมฤทธิ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์งานสารสนเทศรพ.แวงน้อยขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
18 ภญ.สันติภาพชัยนามเภสัชกรเภสัชกรรพ.แวงน้อยขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
19 นายยุทธพงษ์อาฤทธิ์เทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการรพ.แวงน้อยขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
20 นางพูนสุขบุญมาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการประจำคลินิกฝากครรภ์รพ.ขอนแก่นขอนแก่นพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
21 นางสาวเปรมมิกาหมวดศรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการแทนองค์กรแพทย์รพ.แวงน้อยขอนแก่นพักคู่นางสุนทราภรณ์ ชัยพรมมา
22 นางภัทรานิษฐ์สง่างามพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coรพ.แวงน้อยขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
23 นางสุนทราภรณ์ชัยพรมมาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษทีมงานคุณภาพรพ.แวงน้อยขอนแก่นพักคู่นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี
24 นางศรีเฉลิมขุนสอนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coรพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวนขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
25 ภญ.ประภาพรรณปัตตานีเภสัชกรปฏิบัติการเภสัชกรประจำคลินิกรพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวนขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
26 นายประยงค์หมื่นวิเศษนักวิชาการคอมพิวเตอร์จนท.ด้านข้อมูลรพ.พลขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
27 นายนิพิสพนฐ์เกตุพิบูณย์เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจเลือดรพ.พลขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
28 นางนลินีนพเก้าเภสัชกรชำนาญการเภสัชกรรพ.พลขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
29 ภญ.รุ่งทิวาผาพันธ์เภสัชกรเภสัชกรรพ.สีชมพูขอนแก่นพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
30 นางสาวนิตยาสีทาดีพยาบาลวิชาชีพHIV Coรพ.สีชมพูขอนแก่นพักคู่ภญ.รุ่งทิวา ผาพันธ์
31 นางอภิญญาส่งจิตต์สวัสดิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coรพ.พลขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
32 นายนายทัตพลภักดีเวียงจพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงานHIV Coรพ.สีชมพูขอนแก่นพักคู่นายธนภูมิ คำศุภประเสริฐ
33 นางรัชนีกรสาวิสิทธิ์ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษทันตแพทย์รพ.ซำสูงขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
34 นายจิรทีปฆ์แสนรักนักเทคนิคการแพทย์นักเทคนิคการแพทย์รพ.ซำสูงขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
35 นางสาวอรทัยเฉลิมมิตรเภสัชกรชำนาญการเภสัชกรรพ.ซำสูงขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
36 นางจินตนาภูศรีฤทธิ์พยาบาลวิชาชีพHIV Coรพ.ซำสูงขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
37 นางชนนีกานต์พงษ์สิงห์จันทร์นักเทคนิกการแพทย์เจ้าหน้าที่ Labรพ.ภูเวียงขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
38 นางศฐารัตนพันธ์พยาบาลวิชาชีพHIV Coรพ.ภูเวียงขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
39 นายสุนทรดอนเขื่อนโสมนักวิชาการคอมพิวเตอร์จนท.ด้านข้อมูลรพ.ภูเวียงขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
40 นางสาวเจนจิราอึ่งหนองบัวนักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการนักเทคนิคการแพทย์รพ.ชุมแพขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
41 นางสาวทรายขวัญช่วยคูณนายแพทย์ปฏิบัติการตรวจรักษารพ.ขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
42 นางวัชราภรณ์นาฬิกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลผู้ประสานงานHIV ตึก OPDรพ.เปือยน้อยขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
43 นางสาวสุนิสาผาวงษานักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการรพ.เปือยน้อยขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
44 ภญ.วรัญญาสิทธิไพบูลย์เภสัชกรปฏิบัติการเภสัชกรประจำคลินิก HIV และผู้ลงทะเบียนเบิกยาต้าน HIVรพ.ภูผาม่านขอนแก่นพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
45 นางสาวนุชนารถสมนึกนักเทคนิคการแพทย์นักเทคนิคการแพทย์รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
46 ภญ.วรัญญาภาโคตรเภสัชกรชำนาญการHIV Coรพ.บ้านฝางขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
47 นางสาวอัญชลีฉัตรพงศ์ไพบูลย์นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการรพ.ขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
48 นางปวีณาเริ่มรักษ์เภสัชกรชำนาญการให้บริการด้านยารพ.พระยืนขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
49 นางสาวภัทรานุชรักษาเคนนักเทคนิคการแพทย์เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
50 นางสาวสุรัชชนาประมินทร์พยาบาลวิชาชีพHIV Coรพ.บ้านไผ่ขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
51 นางสาวชมพูนุชวงษ์จันลาพยาบาลวิชาชีพพยาบาลประจำคลินิกรพ.บ้านไผ่ขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
52 นางสาวปิยวรรณกิจเธาว์พยาบาลวิชาชีพพยาบาลประจำคลินิกรพ.บ้านไผ่ขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
53 พญ.พรวรีปักการะโถนายแพทย์ชำนาญการแพทย์ดูแลผู้ป่วยรพ.บ้านไผ่ขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
54 ภญ.เนตรนภิสฉ่ำเมืองปักษ์เภสัชกรชำนาญการเภสัชกรประจำคลินิกรพ.บ้านไผ่ขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
55 นายตรีเพชรบัวขาวจนท.ส่งต่อและจัดบริการจนท.ด้านข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
56 นายมานะลอศิริกุลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการ สธ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
57 นางสาวพิทยารัตน์มีมังคะผู้ประสานงานโครงการจนท.ด้านข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
58 นางสุดาวดีบุญมาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coรพ.พระยืนขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
59 ภญ.ธัญดาสุวรรณปัฏนะเภสัชกรชำนาญการให้คำแนะนำ บริการการจ่ายยารพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
60 นางสาวพรนิภาหาญละครพยาบาลชำนาญการพิเศษHIV Coรพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
61 นางอรอรุณสุริสารพยาบาลปฏิบัติการHIV Coรพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
62 นางสาวกมลทิพย์กฤษฎารักษ์นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค(LAB)สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
63 นางสาวปิยธิดาภูตาไชยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการ สธ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
64 นางสาวภารตีผ่อนดีพยาบาลHIV Coรพ.ชุมแพขอนแก่นพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
65 นางสาวสุทธิกานต์สมบัติธีระนักเทคนิคการแพทย์ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
66 ภญ.ธนิดานันทะแสนเภสัชกรเภสัชกรรพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
67 นางมะลิวัลย์มาขนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเจ้าหน้าที่งานคุณภาพของโรงพยาบาลรพ.ชุมแพขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
68 นางสาวคนึงนุชแจ้งพรมมานักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการรพ.พระยืนขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
69 ภก.นุชิตพลสิรโลกนาทเภสัชกรชำนาญการพิเศษเภสัชรพ.ขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
70 นางศรีสุขคำสิมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coรพ.แวงใหญ่ขอนแก่นพักคู่นางสาวพานทอง ละจะรูญ
71 นางสาวพานทองละจะรูญนักเทคนิคการแพทย์นักเทคนิคการแพทย์รพ.ขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นางศรีสุข คำสิม
72 นางสมใจรัตนมณีนักวิชาการอิสระโคชอิสระขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
73 นางสาวอัญรินทร์นวนมาจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงานLabรพ.ภูผาม่านขอนแก่นพักคู่นางสาวกนกพร ปองเกษมกุล
74 นางสาวกนกพรปองเกษมกุลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Coรพ.ภูผาม่านขอนแก่นพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
75 ภญ.พรพรรณถนัดค้าเภสัชกรปฏิบัติการเภสัชกรรพ.ชุมแพขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
76 ภญ.ศิวพรนิตยารสเภสัชกรปฏิบัติการเภสัชกรรพ.ชนบทขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
77 ภญ.อภิญญาหาญสุริย์เภสัชกรชำนาญการHIV Coรพ.มัญจาคีรีขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
78 นายสรพรรฐปัทมามาลย์นวก.คอมพิวเตอร์จนท.ด้านข้อมูลรพ.เขาสวนกวางขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
79 นางสาวอัญชลีไชยศรีนักเทคนิคการแพทย์HIV Coรพ.เขาสวนกวางขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
80 นางแสงจันทร์สุทธาธิวงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coรพ.เขาสวนกวางขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
81 ภก.ชำนาญคุณานนท์เภสัชกรชำนาญการHIV Coรพ.เขาสวนกวางขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก