ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ  จังหวัดภูเก็ต

    รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ ด้าน HIV และ STI    
 
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 ภญ.อุชุพรคำวิเศษณ์เภสัชกรชำนาญการงานคุณภาพรพ.ป่าตองภูเก็ตไม่ประสงค์จองห้องพัก 
2 พญ.ปิยวรรณแสนเกษมนายแพทย์ชำนาญการแพทย์ประจำคลีนิกรพ.ป่าตองภูเก็ตไม่ประสงค์จองห้องพัก 
3 นพ.นครอัษฎามงคลผู้จัดการฝ่ายการแพทย์ผู้จัดการฝ่ายการแพทย์รพ.มิชชั่นภูเก็ตภูเก็ตไม่ประสงค์จองห้องพัก 
4 นางสาวชเนษฎาบุญรักษ์พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอกจนท.ด้านข้อมูลรพ.มิชชั่นภูเก็ตภูเก็ตไม่ประสงค์จองห้องพัก 
5 นางสาวเนาวรัตน์เรืองจินดาพยาบาลวิชาชีพ/หัวหน้าแผนกพัฒนาคุณภาพจนท.ด้านข้อมูลรพ.มิชชั่นภูเก็ตภูเก็ตไม่ประสงค์จองห้องพัก 
6 นายธัชนนท์รัฐบุตรหัวหน้าแผนกเภสัชกรรม/เภสัชกรจนท.ด้านข้อมูลรพ.มิชชั่นภูเก็ตภูเก็ตไม่ประสงค์จองห้องพัก 
7 นางสาวอังคณีอนันต์ตันติกุลนักเทคนิคการแพทย์/หัวหน้าแผนกปฏิบัติการจนท.ด้านข้อมูลรพ.มิชชั่นภูเก็ตภูเก็ตไม่ประสงค์จองห้องพัก 
8 ภญ.เบ็ญจาสุขรามหัวหน้าแผนกเภสัชกรรมจนท.ด้านข้อมูลรพ.วชิระภูเก็ตภูเก็ตไม่ประสงค์จองห้องพัก 
9 นางสาวศุภาณันกาญจนะนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการห้องปฏิบัติการรพ.ป่าตองภูเก็ตไม่ประสงค์จองห้องพัก 
10 ภญ.ประภาพรรณมากสินเภสัชกรปฎิบัติการเภสัชกรจ่ายยาประจำคลีนิค ARVรพ.ป่าตองภูเก็ตไม่ประสงค์จองห้องพัก 
11 นางสาวสุชาดาพวงเพ็ชรพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Coรพ.ป่าตองภูเก็ตไม่ประสงค์จองห้องพัก 
12 นางวรรณวิมลวีรวัฒนโยธินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coรพ.ป่าตองภูเก็ตไม่ประสงค์จองห้องพัก 
13 นางสาวภัทรารักษาครามเภสัชกรเภสัชกรดูแลเรื่องยาARVรพ.วชิระภูเก็ตภูเก็ตไม่ประสงค์จองห้องพัก 
14 นางสาวภัทรารักษาคามเภสัชกรจ่ายยาผู้ติดเชื้อเอชไอวีรพ.วชิระภูเก็ตภูเก็ตไม่ประสงค์จองห้องพัก 
15 นางสาวสุทธิลักษณ์จินากุลผู้จัดการศูนย์คุณภาพผู้จัดการศูนย์คุณภาพรพ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตไม่ประสงค์จองห้องพัก 
16 นางพัทธนันท์เอี๋ยวสกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาล ประจำคลินิก ARVรพ.วชิระภูเก็ตภูเก็ตไม่ประสงค์จองห้องพัก 
17 นางสาวภัทราภรณ์ศรีบุญเอียดนักวิชาการสาธารณสุขHIV Coรพ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตไม่ประสงค์จองห้องพัก 
18 นางสาวสาวินียีหมาดเหรบนักเทคนิคการแพทย์ห้องปฏิบัติการรพ.วชิระภูเก็ตภูเก็ตไม่ประสงค์จองห้องพัก 
19 นางสาวมลศิกานต์ทิพย์กำเหนิดเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงานห้องปฏิบัติการรพ.วชิระภูเก็ตภูเก็ตไม่ประสงค์จองห้องพัก 
20 นางสาวก่าหมีหละยาชะรัดนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการงานห้องปฏิบัติการด้าน HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
21 นายนราศักดิ์บ่อหนานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการงานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระดับเขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
22 นางสาวชุติมาไชยแก้วนักเทคนิคการแพทย์เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการตรวจ HIVรพ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตไม่ประสงค์จองห้องพัก 
23 นางแก้วขวัญเที่ยงสุทธิสกุลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการ สธ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตไม่ประสงค์จองห้องพัก