ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานในการชวนคู่มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index testing) และการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP)

    รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน Index testing และ PrEP