ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ  จังหวัดอุดรธานี

    รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ ด้าน HIV และ STI    
 
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 นางชุลีพรแดนสุขพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเจ้าหน้างานคุณภาพโรงพยาบาลรพ.บ้านผืออุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
2 นายอิทธิพลผลทิพท์นักการจัดการงานทั่วไปจนท.ด้านข้อมูลรพ.บ้านผืออุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
3 นางสาวจุฑามาศต้นคำใบนักเทคนิคการแพทย์เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด้านการตรวจ HIVรพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุงอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
4 นางรุจิราอุทัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจนท.ANCรพ.บ้านผืออุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
5 นางธัญลักษณ์ชนะชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coรพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุงอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
6 นางสาวลำไพรมุ่งแสงนักเทคนิกการแพทย์ชำนาญการตรวจแล็บรพ.บ้านผืออุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
7 นางกาญจนาณ น่านจพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด้านการตรวจViral loadรพ.อุดรธานีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
8 นางฉันทนาผิวสว่างพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coรพ.บ้านผืออุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
9 นางสาววรรณิศาเพียรพิมายนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์รพ.เพ็ญอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
10 นางสาวหัทยาเบ้าทองจันทร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์จนท.ด้านข้อมูลรพ.พิบูลย์รักษ์อุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
11 นางนันทพรแสนคำเภสัชกรชำนาญการเภสัชกรรพ.อุดรธานีอุดรธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
12 นายพุทธาวัจน์ชุมแวงวาปีนักวิชาการคอมพิวเตอร์จนท.ด้านข้อมูลรพ.ทุ่งฝนอุดรธานีพักคู่นายวรวุฒิ พาจันดี
13 นางสาวพัชราพรรณคำภูแก้วเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าหน้าที่ LABรพ.อุดรธานีอุดรธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
14 นายวรวุฒิพาจันดีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coรพ.ทุ่งฝนอุดรธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
15 นางจันทิราบุญชูพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coรพ.ทุ่งฝนอุดรธานีพักคู่นายวรวุฒิ พาจันดี
16 นายสุพจน์ดวงดีนักวิชาการคอมพิวเตอร์จนท.ด้านข้อมูลรพ.กุมภวาปีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
17 นายนิลวรรณผ่องใสโสภณพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลให้คำปรึกษาก่อนตรวจ และหลังตรวจเลือด OPDรพ.อุดรธานีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
18 นายธนพันธ์มั่งมูลนักวิชาการคอมพิวเตอร์จนท.ด้านข้อมูลรพ.โนนสะอาดอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
19 นายวิมุติอุทะกังเภสัชกรชำนาญการเภสัชกรรพ.โนนสะอาดอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
20 นางศรัญญาหล่มระลึกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coรพ.โนนสะอาดอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
21 นางเด่นนภาทาสีแสงจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงานLABรพ.โนนสะอาดอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
22 นางสาวสมบุญธนบดีวิวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการเจ้าหน้าที่งานคุณภาพโรงพยาบาลรพ.อุดรธานีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
23 นายศรันยูสรศาสตร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์จนท.ด้านข้อมูลรพ.วังสามหมออุดรธานีพักคู่นายรณชัย ดวงศรี
24 นายจิรพันธ์มลาวรรณ์นักเทคนิกการแพทย์ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการประจำงานเอดส์รพ.อุดรธานีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
25 นายพงศธรศรีนานนท์นักวิชาการคอมพิวเตอร์จนท.ด้านข้อมูลรพ.อุดรธานีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
26 ภก.พงษ์อนันต์แสงศีลาเภสัชกรชำนาญการเภสัชกรประจำคลินิกAIDSรพ.อุดรธานีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
27 นายรณชัยดวงศรีพยาบาลวิชีพHIV Coรพ.วังสามหมออุดรธานีพักคู่นายศรันยู สรศาสตร์
28 นายวีรยุทธพูลสวัสดิ์พยาบาลวิชาชีพHIV Coรพ.อุดรธานีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
29 นางพิสมัยวรรณขามพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHA รพ.รพ.อุดรธานีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
30 นางสาวพรธิดาศรีบุญเรืองนักเทคนิกการแพทย์นักเทคนิกการแพทย์รพ.อุดรธานีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
31 นายศิวพลคีรีวงก์เภสัชกรเภสัชกรรพ.กุดจับอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
32 นายสุนทรจันทวงศ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์จนท.สารสนเทศรพ.กุดจับอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
33 นพ.วุฒิชัยกำเนิดกาลึมนายแพทย์แพทย์รพ.น้ำโสมอุดรธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
34 นายพิริยวิชช์สนิทชนนักวิชาการคอมพิวเตอร์จนท.ด้านข้อมูลรพ.น้ำโสมอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
35 นายสุกรรณ์โยธะคงพยาบาลวิชาชีพจนท.ด้านข้อมูลรพ.น้ำโสมอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
36 ภก.ปัทมาชาญสุขเภสัชกรเภสัชกรรพ.น้ำโสมอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
37 นางสุพรรณีจำปาโพธิ์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการLabรพ.น้ำโสมอุดรธานีพักคู่นางสาวหงษ์ทอง บุตรพรม
38 นางจิรภาศิริบาลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coรพ.กุดจับอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
39 นางสาวหงษ์ทองบุตรพรมพยาบาลวิชาชีพHIV Coรพ.น้ำโสมอุดรธานีพักคู่นางสุพรรณี จำปาโพธิ์
40 นางสาวกุลลัดดาพละกุลเภสัชกรชำนาญการจ่ายยา ARVรพ.อุดรธานีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
41 นางสุกัญญาบัณฑิตกุลพยาบาลชำนาญการHIV Coรพ.กุมภวาปีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
42 ภก.ชัยวัฒน์กลางวาปีเภสัชกรชำนาญการเภสัชกรประจำคลีนิคของรพ.กุมภวาปีรพ.กุมภวาปีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
43 นางสุดาจันทร์ขุริดีพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการHIV Coรพ.พิบูลย์รักษ์อุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
44 นางสาววลัยลักษณ์ไร่พริกนักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการรพ.พิบูลย์รักษ์อุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
45 นางกนกพรสารักษ์พนักงานช่วยเหลือคนไข้จนท.ด้านข้อมูลรพ.หนองวัวซออุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
46 นางอังคณานามบุตรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเจ้าหน้าที่งานคุณภาพรพ.หนองวัวซออุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
47 นางสาวจันทร์ธิดาตรัยศิลานันท์เภสัชกรชำนาญการเภสัชกรรพ.หนองวัวซออุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
48 นางสาวรัตนาภรณ์ใสหมีนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการเทคนิคการแพทย์รพ.หนองวัวซออุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
49 นางนางปราณีปุตุรงค์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coรพ.หนองวัวซออุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
50 นางดวงใจนุ่นสวัสดิ์พยาบาลวิชาชีพHIV Coรพ.ไชยวานอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
51 นางสาวปวีณากมลรักษ์นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการนักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติราชการที่ สคร.7 จ.ขอนแก่น)สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานีอุดรธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
52 นางประภาภรณ์กิจวัฒนาชัยพยาบาลวิชาชีพHIV Coรพ.อุดรธานีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
53 นางสาวเอื้อมขวัญจันเต็มนักวิชาการสาธารณสุขPM Aids ระดับเขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
54 นายจิรวัฒน์ไตรดำรงนวก.คอมพิวเตอร์จนท.ด้านข้อมูลรพ.นายูงอุดรธานีพักคู่ภก.อัษฐพร สงทุ่ง
55 นางสาวพวงรัตน์สิงห์เทพพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coรพ.นายูงอุดรธานีพักคู่นางสาวขวัญธิดา อินทร์พิมพ์
56 ภก.อัษฐพรสงทุ่งเภสัชกรปฏิบัติการเภสัชกรรพ.นายูงอุดรธานีพักคู่นายจิรวัฒน์ ไตรดำรง
57 นางจิรายุผาผ่องนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการนักเทคนิคการแพทย์รพ.กุมภวาปีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
58 นางสาวเมธาวีต้นคำใบนักเทคนิคการแพทย์นักเทคนิคการแพทย์รพ.กุมภวาปีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
59 นายอัครวัตรสุนสินเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงานเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลรพ.ประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
60 นางรักชนกจันดาวาปีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเจ้าหน้าที่งานคุณภาพรพ.อุดรธานีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
61 นางสาวขวัญธิดาอินทร์พิมพ์นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการนักเทคนิคการแพทย์รพ.นายูงอุดรธานีพักคู่นางสาวพวงรัตน์ สิงห์เทพ
62 นายณรงค์กรณ์สารภานักวิชาการคอมพิวเตอร์จนท.ด้านข้อมูลรพ.ประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานีพักคู่นายวิทยา กองสะดี
63 นายวิทยากองสะดีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Coรพ.ประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานีพักคู่นายณรงค์กรณ์ สารภา
64 นายประกอบดวงดีเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์จนท.ด้านข้อมูลรพ.สร้างคอมอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
65 นายสุริยานารีโพดนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯรพ.หนองแสงอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
66 นางสาวอุทุมพรเทียบโพธิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลประจำคลินิคHIVรพ.หนองแสงอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก