ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและรูปแบบความร่วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพบริการ Index partner testing ของหน่วยบริการสุขภาพกับศูนย์องค์รวม

    รายชื่อประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านสุขภาพ ในการพัฒนารูปแบบระบบส่งต่อบริการ ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี
 
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 นางพรรณธิพาแก้วเกิดนักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการรพ.กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีพักคู่นางสาวกรรณิกา รอดนุ่น
2 นพ.ชัยรัตน์นาทิพเวทย์นายแพทย์ชำนาญการรพ.สิงหนครสงขลาพักเดี่ยว (เหมาทั้งห้อง) 
3 นางวิรัลพัชรสุขอุ่นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีพักคู่นางโชตนากาญจน์ พรหมมาลี
4 นางโสภาพรรณเกตุแทนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.บ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีพักเดี่ยว (เหมาทั้งห้อง) 
5 นางสาวศิรษาครบสุวรรณนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.ขุขันธ์ศรีสะเกษพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
6 นางสาวนิภาพรรณ์ปักษานนท์นักวิชาการสาธารณสุขรพ.กระแสสินธุ์สงขลาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
7 นางสาวปานวิไลสาโรจน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สะเดาสงขลาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
8 นางฑิตฐิตาวงศาโรจน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์อุบลราชธานีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
9 นายพิทักษ์เกตครองกรวยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงานรพ.บางละมุงชลบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
10 นางสาวกรรณิการอดนุ่นพยาบาลวิชาชีพรพ.พระแสงสุราษฎร์ธานีพักคู่นางพรรณธิพา แก้วเกิด
11 นางโชตนากาญจน์พรหมมาลีพยาบาลเทคนิคชำนาญงานรพ.ท่าชนะสุราษฎร์ธานีพักคู่นางวิรัลพัชร สุขอุ่น
12 นางกุลณัฐฐาอัครวีสีห์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.พัฒนานิคมลพบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
13 นางอารีรามโกมุทพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสถาบันบำราศนราดูรนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
14 นางสาวบัณฑิตาสมบูรณ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ชะอวดนครศรีธรรมราชพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
15 นายสมโชคพิมพ์สิงห์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.หนองเรือขอนแก่นพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
16 นางพัชรีชินวงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.น้ำยืนอุบลราชธานีพักคู่นางสาววรรณภา ภูธร
17 นางสาวเพ็ญศรีปัญญาเฉียบพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.หว้านใหญ่มุกดาหารไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
18 นางสาวสุภาวดีพงษ์ประภาสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์เชียงรายพักคู่นางสาวอกนิษฐ์ เลศักดิ์
19 นางสาวอกนิษฐ์เลศักดิ์พยาบาลวิชาชีพรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์เชียงรายพักคู่นางสาวสุภาวดี พงษ์ประภาส
20 นางวารุณีนาสินพูลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.หัวตะพานอำนาจเจริญพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
21 นางกาญจนาภิบาลวงษ์แกนนำกลุ่มแก่งสะพือสัมพันธ์ศูนย์องค์รวม รพ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
22 นายทิวาวุฒิหนูปลอดพนักงานช่วยเหลือคนไข้(รับผิดชอบคลินิกยาต้านไวรัส)รพ.ป่าพะยอมพัทลุงพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
23 นางมณีรัตน์อบมานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
24 นายวัชรินทร์วิญญกูลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์พักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
25 นางปรีดาเฉลิมวงค์พยาบาลวิชาชีพรพ.หาดใหญ่สงขลาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
26 นางจินตะนานามบุญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ลำปางลำปางพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
27 นางสาววรรณภาภูธรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.นาจะหลวยอุบลราชธานีพักคู่นางพัชรี ชินวงศ์
28 นางสาวสมคิดพอขุนทดประธานแกนนำกลุ่มเพื่อนด่านขุนทดสัมพันธ์รพ.หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธนครราชสีมาพักคู่นางสาวกฤษณา หวังมุขกลาง
29 นางสาวกฤษณาหวังมุขกลางพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธนครราชสีมาพักคู่นางสาวสมคิด พอขุนทด
30 นางสาวพรพิมลพรมวิเศษพยาบาลปฏิบัติการรพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
31 นายสุรศักดิ์ทวีสุขนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.หนองหญ้าปล้องเพชรบุรีพักเดี่ยว (เหมาทั้งห้อง) 
32 ร.ท.หญิงเรวดีลดเลี้ยวพยาบาลวิชาชีพรพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้