Index Testing Cascade
ร้อยละความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงจำนวนการบันทึกข้อมูล
ลำดับหน่วยงานจังหวัดOfferedAcceptedContacts elicitedKnown Pos+TestPositiveYieldARTNEGPrEP
  รวม3,7182,1862,2611951,27838229.9320896210
1 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 9672741713346.5303811
2 รพ.อุดรธานี อุดรธานี 39735937821685834.55111045
3 รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 221515014214.32120
4 รพ.น้ำโสม อุดรธานี 4444000.0000
5 รพ.สร้างคอม อุดรธานี 4260500.0050
6 รพ.หนองแสง อุดรธานี 22202150.0110
7 รพ.พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 2220200.0020
8 รพ.หนองหาน อุดรธานี 2110100.0010
9 รพ.หนองวัวซอ อุดรธานี 1110100.0010
10 รพ.วังสามหมอ อุดรธานี 1110000.0000
11 รพ.ไชยวาน อุดรธานี 1111000.0000
12 รพ.กู่แก้ว อุดรธานี 1000000.0000
13 รพ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 5238380321134.49210
14 รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 1176969437821.67293
15 รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 655454033515.24289
16 รพ.ถลาง ภูเก็ต 5346490462043.519260
17 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี 14131235240.0230
18 รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี 20910510615672029.918473
19 รพ.บำราศนราดูร นนทบุรี 40323412926.90272
20 รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 10810710801013029.724710
21 รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 3030340321031.38224
22 รพ.พิมาย นครราชสีมา 222222020210.02186
23 รพ.สูงเนิน นครราชสีมา 151515015320.03120
24 รพ.โชคชัย นครราชสีมา 121212012325.0390
25 รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา 121111010330.0371
26 รพ.สีคิ้ว นครราชสีมา 101010010330.0370
27 รพ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 88806583.3510
28 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา นครราชสีมา 3330200.0020
29 รพ.ห้วยแถลง นครราชสีมา 3330200.0020
30 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย 29279790634469.836190
31 รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1029696341819.58334
32 รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 9694965391846.2122111
33 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ขอนแก่น 20202612150.0011
34 รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 511011100.0000
35 รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 5311301316833947.0314426
36 ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 3512182210741114.986332
37 รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 312109116452300.00233
38 รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 15292994047919.16385
39 รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 9268707541324.1114113
40 รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร 8850511218422.22142
41 ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 7443452412325.0295
42 รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 50222212000.00209
43 รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 443739427311.13244
44 ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล กรุงเทพมหานคร 38333000.0000
45 รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 371212012216.72100
46 รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร 269126100.0010
47 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 232020014214.32124
48 ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร 144413133.3120
49 ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1212161400.0044
50 ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร กรุงเทพมหานคร 125404125.0132
51 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร 11881600.0060
52 รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศ กรุงเทพมหานคร 106602150.0111
53 ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ กรุงเทพมหานคร 7121000.0000
54 รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร 5330300.0030
55 รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 3220200.0020
56 ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 3222000.0000
57 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 2221000.0000