รายงาน Index Contacted จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
   
  ระดับข้อมูล  
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
 
 
     
     
Graph width Spin UpSpin Down px
Bar width Spin UpSpin Down %
Text direction Spin UpSpin Down degree
     
  Color    Data Label
     
Graph 1
Pick Color(Current Color is #3399FF)
Graph2
Pick Color(Current Color is #FFA500)
   
     
 
   
 กลุ่มเป้าหมายIndex cases
Offered
(คน)
Index cases
Accepted
(คน)
%
Accepted
Contacts
elicited
(คน)
Know
partner Pos
(คน)
Contacts
Tested
(คน)
%
Contacts Testing
Tested
Positive
(คน)
%
Yield Positive
Initiated
ART
(คน)
Negative
(คน)
%
Negative
PrEP
(คน)
 รวม3,7182,18659.002,2611951,27861.8638229.8932089670.11210
 MSM1,41072051.007524734048.0014442.0012319657.0096
 TG9399.0091562.00480.003120.000
 SW16212.0031150.001100.00100.000
 PWID22627.0072480.00250.002250.000
 Other2,177144966.00149014492868.0023124.0019169775.00114