รายงาน Index Contacted Positive จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
   
  ระดับข้อมูล  
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
 
 
     
     
Graph width Spin UpSpin Down px
Bar width Spin UpSpin Down %
Text direction Spin UpSpin Down degree
     
  Color    Data Label
     
Graph 1
Pick Color(Current Color is #3399FF)
Graph2
Pick Color(Current Color is #FFA500)
   
     
 
   
 กลุ่มเป้าหมายIndex cases
Offered
(คน)
Index cases
Accepted
(คน)
%
Accepted
Contacts
elicited
(คน)
Know
partner Pos
(คน)
Contacts
Tested
(คน)
%
Contacts Testing
Tested
Positive
(คน)
%
Yield Positive
Initiated
ART
(คน)
 รวม3,5032,37868.002,4471691,63171.6044727.41370
 MSM119167957.017045235454.2914039.55120
 TG881415.911401285.71541.674
 SW14214.2931150.001100.001
 PWID261661.541731178.57327.272
 อื่น ๆ2184166776.331709113125378.5129823.78243