รายงาน Index Testing จำแนกตามช่วงอายุ
 
  ระดับข้อมูล  
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
ถึงวันที่ :  
 
 ลำดับช่วงอายุ
(ปี)
จำนวน
(คน)
ร้อยละ
 1<15 20.1
 215-24 32420.1
 325-34 52232.3
 435-49 53433.1
 550+ 21113.1
 6รวม 1615100.0