รายงาน Index Testing จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
   
  ระดับข้อมูล  
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
 
 
     
     
Graph width Spin UpSpin Down px
Bar width Spin UpSpin Down %
Text direction Spin UpSpin Down degree
     
  Color    Data Label
     
Graph
Pick Color(Current Color is #3399FF)
   
     
 
   
 ลำดับกลุ่มเป้าหมายจำนวน
(คน)
ร้อยละ
 1MSM119134.0
 2TG882.5
 3SW140.4
 4PWID260.7
 5อื่น ๆ218462.4
 6รวม3503100.0