TOP 10 HIV Testing Acceptance Rate ปีงบประมาณ 2565


          ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่มีผลงานการชวนคู่เข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 10 อันดับแรก ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอชื่นชมพี่ ๆ ผู้ให้บริการ Index partner testing ทุกท่าน ที่จัดบริการได้อย่างยอดเยี่ยมและมีผู้เข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นจำนวนมาก
* เลือกเฉพาะหน่วยบริการที่มีคู่มารับบริการ ตั้งแต่ 60 คน ขึ้นไป


<< คู่ควรมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 80% ขึ้นไป >>