เอกสารประชุมพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพในการจัดบริการเพร็พ (PrEP) และการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) รุ่นที่ 1 (26-27 พ.ค. 2565) กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26/05/2022   อ่าน 1245
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ทิศทางนโยบายการดำเนินงานบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีไฟล์ pdf41 พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
26/05/2022
2 ความสำคัญของการจัดบริการเพร็พในประเทศไทยไฟล์ pdf18 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
26/05/2022
3 สิทธิประโยชน์และรายการชดเชยสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ปีงบประมาณ 2565ไฟล์ pdf39 นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนนท์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
26/05/2022
4 แนวทางการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ประเทศไทย ปี 2564ไฟล์ pdf51 นพ.ศุภณัฐ ฐิติภัทรกร
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
26/05/2022
5 แนวทางการจัดบริการยาป้องกันหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PEP)ไฟล์ pdf30 นพ.ศุภณัฐ ฐิติภัทรกร
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
26/05/2022
6 สิทธิประโยชน์ โปรแกรมการติดตามการให้บริการ (NAP) และแนวทางในการดำเนินงานไฟล์ pdf48 คุณจิโรจน์ นาคไพจิตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
26/05/2022
7 รูปแบบการจัดบริการ เพร็พ ที่สอดคล้องกับบริบทกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์ปัจจุบันไฟล์ pdf25 คุณชมนาถ มโนไพบูลย์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
26/05/2022
8 การให้บริการเพร็พ รพ.สิรินธรไฟล์ pdf24 คุณอรดี โชติเสน
โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร
26/05/2022
9 ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยในการให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อเอชไอวี รพ.สิรินธรไฟล์ pdf17 คุณอรดี โชติเสน
โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร
26/05/2022
10 การจัดบริการเพร็พ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ไฟล์ pdf19 คุณเทพนันท์ เสงี่ยมจิตร
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
26/05/2022
11 การให้คำปรึกษาเพร็พไฟล์ pdf20 คุณภัทรานิษฐ์ มีครัว
มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ
26/05/2022
12 PrEP Promotion Tools เครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนการจัดบริการเพร็พไฟล์ pdf14 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
26/05/2022
13 ความสำคัญของการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)ไฟล์ pdf17 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
26/05/2022
14 การสนับสนุนค่าชดเชยการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)ไฟล์ pdf9 คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
26/05/2022
15 การสนับสนุนกิจกรรม PrEP / Index partner testing ด้วยงบประมาณกองทุนโลกไฟล์ pdf11 คณะทำงาน 26/05/2022
16 ใบสมัครเข้าร่วมจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)ไฟล์ pdf10 คณะทำงาน 26/05/2022
17 แบบฟอร์มช่วยบันทึก PrEPไฟล์ word13 คณะทำงาน 26/05/2022
18 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล Index partner testingไฟล์ word11 คณะทำงาน 26/05/2022
19 ใบงานอภิปรายกลุ่ม การจัดทำแผนการดำเนินงาน PrEPไฟล์ word11 คณะทำงาน 26/05/2022
20 QR Code แบบฟอร์มขอข้อมูลหน่วยบริการไฟล์ word12 คณะทำงาน 26/05/2022
21 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files21 ทีมวิทยากร 26/05/2022