เอกสารประชุมพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพในการจัดบริการเพร็พ (PrEP) และการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) รุ่นที่ 3 (16-17 มิ.ย. 65) จ.ขอนแก่น
วันที่ 16/06/2022   อ่าน 947
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ทิศทางนโยบายการดำเนินงานบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีไฟล์ pdf47 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
05/05/2022
2 ความสำคัญของการจัดบริการเพร็พในประเทศไทยไฟล์ pdf22 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
16/06/2022
3 สิทธิประโยชน์และรายการชดเชยสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ปีงบประมาณ 2565ไฟล์ pdf30 นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนนท์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
16/06/2022
4 ประเมินผลการจัดบริการ PrEP ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ของสปสช. ปีงบประมาณ 2563ไฟล์ pdf22 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16/06/2022
5 แนวทางการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ประเทศไทย ปี 2564ไฟล์ pdf86 นพ.ศุภณัฐ ฐิติภัทรกร
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
16/06/2022
6 แนวทางการจัดบริการยาป้องกันหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PEP)ไฟล์ pdf32 นพ.ศุภณัฐ ฐิติภัทรกร
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
16/06/2022
7 สิทธิประโยชน์ โปรแกรมการติดตามการให้บริการ (NAP) และแนวทางในการดำเนินงานไฟล์ pdf20 คุณจิโรจน์ นาคไพจิตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
16/06/2022
8 รูปแบบการจัดบริการ เพร็พ ที่สอดคล้องกับบริบทกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์ปัจจุบันไฟล์ pdf36 คุณฟาริดา ลังกาฟ้า
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
16/06/2022
9 ประสบการณ์ บทเรียน ความท้าทายในการดำเนินงานการจัดบริการเพร็พ รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่นไฟล์ pdf35 คุณสุปราณี นาประเสริฐ
รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
16/06/2022
10 PrEP Promotion Tools เครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนการจัดบริการเพร็พไฟล์ pdf16 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
16/06/2022
11 ความสำคัญของการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)ไฟล์ pdf24 ประภาภรณ์ กิจวัฒนาชัย
รพ.อุดรธานี จ.อุดรธานี
16/06/2022
12 การสนับสนุนค่าชดเชยการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)ไฟล์ pdf19 คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
16/06/2022
13 การสนับสนุนกิจกรรม PrEP / Index partner testing ด้วยงบประมาณกองทุนโลกไฟล์ pdf17 คณะทำงาน 16/06/2022
14 ใบสมัครเข้าร่วมจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)ไฟล์ pdf6 คณะทำงาน 16/06/2022
15 แบบฟอร์มช่วยบันทึก PrEPไฟล์ word11 คณะทำงาน 16/06/2022
16 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล Index partner testingไฟล์ word8 คณะทำงาน 16/06/2022
17 ใบงานอภิปรายกลุ่ม การจัดทำแผนการดำเนินงาน PrEPไฟล์ word4 คณะทำงาน 16/06/2022
18 QR Code แบบฟอร์มขอข้อมูลหน่วยบริการไฟล์ word5 คณะทำงาน 16/06/2022
19 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files18 ทีมวิทยากร 16/06/2022