เอกสารการอบรมทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการให้บริการปรึกษา (4-5 ก.ค. 65)
วันที่ 04/07/2022   อ่าน 698
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 PrEP Updateไฟล์ pdf32 แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)
04/07/2022
2 กลยุทธ์การสื่อสารเชิงบวกและการให้การปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพร็พไฟล์ pdf22 คุณสุภาพร เพ็งโนนยาง
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)
04/07/2022
3 ฝึกการใช้กลยุทธ์ การสื่อสารเชิงบวกไฟล์ pdf16 สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) 04/07/2022
4 คู่มือปฏิบัติเพื่อสร้างกรอบการสื่อการที่เน้นผลดี สําหรับการให้คําปรึกษาเรื่องการใช้ PrEPไฟล์ pdf10 สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) 04/07/2022
5 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files25 ทีมวิทยากร 04/07/2022