เอกสารอบรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนลาว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (21-22 ก.ค. 65)
วันที่ 22/07/2022   อ่าน 999
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 Index partner testing from Thailand: What have we achieved and we want to be by 2025 ไฟล์ pdf36 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
22/07/2022
2 Accelerate ending AIDS achievements: Challenges and Opportunities for Lao PDRไฟล์ pdf7 Dr. Ketmala Banchongphanith
Centre for HIV/AIDS and STI, MOH, Lao PDR
22/07/2022
3 Closing the First 95 Gap in India: Strategies to Enhance Index Testing Servicesไฟล์ pdf4 Dr.Sudhir Chawla
Centers for Disease Control and Prevention, India
22/07/2022
4 Digitalize case findings: A blending of Index testing, social network strategy, and HIV self-testing through MATESDI applicationไฟล์ pdf5 คุณฐิติวัฒน์ พวงมาลี
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
22/07/2022
5 Global trends and PEPFAR case finding strategies-index testing in Thailand and Lao PDRไฟล์ pdf5 Dr.Chantelle Owens, CDC-Atlanta HQ 22/07/2022
6 Using Granular Site Management (GSM) Approach and Data to Inform National Strategic Direction on Index Testingไฟล์ pdf17 Shane Diekman
Division of Global HIV and TB, CDC Atlanta
22/07/2022
7 Demonstration of Index partner testing dashboard useไฟล์ pdf7 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
22/07/2022
8 Demonstration of supportive supervision methods and implementationไฟล์ pdf3 คุณปิยะพร บุญเกิด สำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี
คุณสุริยงค์ บุญประเชิญ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
22/07/2022
9 Possibility of sustaining index testing in Thailand public health system: what we needed and how do we get there?ไฟล์ pdf11 คุณประภาภรณ์ กิจวัฒนาชัย
รพ.อุดรธานี จ.อุดรธานี
22/07/2022
10 Maintaining index testing service in routine public health system: Plan for Lao PDRไฟล์ pdf1 Dr. Ketmala Banchongphanith
Centre for HIV/AIDS and STI, MOH, Lao PDR
22/07/2022
11 Integration of Index testing into national health information/DHIS2ไฟล์ pdf3 Khanti Thongkham. MD. MTM
Center for HIV/AIDS and STI, MOH, Lao PDR
22/07/2022
12 ALL SlideZIP Files6 ทีมวิทยากร 22/07/2022