เอกสารอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพบริการ Index partner testing ด้วยการใช้ทักษะการฟังอย่างเข้าใจเชิงลึก (Deep Listening) (28-30 พ.ย.65)
วันที่ 30/11/2022   อ่าน 640
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ความก้าวหน้าของการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)ไฟล์ pdf10 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
30/11/2022
2 การเสริมสร้างแรงจูงใจ (MOTIVATIONAL INTERVIEWING)ไฟล์ pdf8 อาจารย์ปาณิตา กัณสุทธิ์
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
30/11/2022
3 การสร้างแรงจูงใจในการเข้ารับบริการเอชไอวีและการชวนคู่มาตรวจ ในกลุ่มประชาชนหลักและเยาวชนไฟล์ pdf4 อาจารย์ปาณิตา กัณสุทธิ์
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
30/11/2022
4 ความรุนแรงในครอบครัว และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562ไฟล์ pdf5 อาจารย์ปาณิตา กัณสุทธิ์
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
30/11/2022
5 ฟังด้วยหู..รู้ถึงใจ (Deep Listening)ไฟล์ pdf15 อาจารย์ณัฐปพน รัตนตรัย
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
30/11/2022
6 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files17 ทีมวิทยากร 30/11/2022