เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพในการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) (28-29 ต.ค. 64)
วันที่ 29/10/2021   อ่าน 876
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ความสําคัญของการจัดบริการ Index partner testing เพื่อยุติปัญหาเอดสและผลการดําเนินงานจัดบริการในจังหวัดนําร่องปีงบ 2563-2564ไฟล์ pdf8 คุณชมนาถ มโนไพบูลย์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
29/10/2021
2 10 ขั้นตอนในการจัดบริการ Index partner testingไฟล์ pdf2 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
29/10/2021
3 เริ่มเลือกเคสอย่างไรไฟล์ pdf4 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
29/10/2021
4 จัดบริการ Index partner testing อย่างไร ให้บรรลุเป้าหมายไฟล์ pdf3 คุณสุริยงค์ บุญประเชิญ
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
29/10/2021
5 ประโยชน์ของโปรแกรมรายงานผล Index partner testingไฟล์ pdf5 คุณศรีลัย เรืองชัย
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
29/10/2021
6 แบบบันทึกข้อมูล Index partner testingไฟล์ word29 คณะทำงาน 29/10/2021
7 แผนการดำเนินงานและติดตามการจัดบริการ Index partner testingไฟล์ pdf2 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
29/10/2021
8 ผังการจัดบริการ Index partner testingไฟล์ pdf1 คณะทำงาน 29/10/2021
9 ทางเลือกการชวนคู่ 4 วิธีไฟล์ pdf3 คณะทำงาน 29/10/2021
10 แนวทางการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2564ไฟล์ pdf5 คณะทำงาน 29/10/2021
11 แนะนำการใช้ฟลิปชาร์ทไฟล์ Powerpoint8 คณะทำงาน 29/10/2021
12 Flip chart การให้บริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)ไฟล์ pdf5 คณะทำงาน 29/10/2021
13 แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ Index partner testingไฟล์ word3 คณะทำงาน 29/10/2021
14 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files6 ทีมวิทยากร 29/10/2021