ทิศทางการดำเนินงาน บริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ในระบบหลักประกันสุขภาพ
วันที่ 01/04/2021   View 1400
0:00 / 0:00


กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-5903215  prepthai2020@gmail.com