Thai       English     
 
 
 
ลำดับเอกสารนำเสนอผลงานรูปภาพอ่านโดยวันที่
1 GO PACK index testing  19 คณะทำงาน 19/1/2563
2 ขอเชิญท่านดาวน์โหลดโปรแกรมบันทึกข้อมูล Index Testing  143 คณะทำงาน 1/12/2562
3 แนวทางการจัดบริการชวนคู่ของผู้รับบริการที่ติดเชื้อเอชไอวี เข้าสู่บริการตรวจเลือด (Index Testing) จ.กรุงเทพฯ 39 คณะทำงาน 10/12/2562
4 แนวทางการจัดบริการชวนคู่ของผู้รับบริการที่ติดเชื้อเอชไอวี เข้าสู่บริการตรวจเลือด (Index Testing) จ.ภูเก็ต 27 คณะทำงาน 16/11/2562
5 แนวทางการจัดบริการชวนคู่ของผู้รับบริการที่ติดเชื้อเอชไอวี เข้าสู่บริการตรวจเลือด (Index Testing) จ.ขอนแก่น 33 คณะทำงาน 11/11/2562
6 แนวทางการจัดบริการชวนคู่ของผู้รับบริการที่ติดเชื้อเอชไอวี เข้าสู่บริการตรวจเลือด (Index Testing) จ.อุดรธานี 16 คณะทำงาน 10/11/2562
7 เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุขในการจัดบริการเพร็พ (รร.นารายณ์ กรุงเทพฯ) 46 คณะทำงาน 23/12/2562
8 แบบฟอร์มขอ Username/Password โปรแกรม NAP, Reach&Recruit , PrEP 58 คณะทำงาน 12/11/2562
9 สัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 53 คณะทำงาน 11/11/2562
10 หลักสูตรอบรม การให้บริการปรึกษาเพื่อส่งเสริมความร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและติดตามปริมาณไวรัสเอชไอวีในเลือด 102 คณะทำงาน 29/5/2562
11 ภาพพลิกการให้บริการปรึกษาเพื่อส่งเสริมความร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและติดตามปริมาณไวรัสเอชไอวีในเลือด 88 คณะทำงาน 22/5/2562
12 เอกสารพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดบริการเพร็พในระบบบริการสาธารณสุข 119 คณะทำงาน 29/4/2562
13 เอกสารพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มประชากรหลัก ภาคใต้ 68 คณะทำงาน 22/2/2562
14 เอกสารพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มประชากรหลัก ภาคเหนือ 46 คณะทำงาน 1/2/2562
15 เอกสารพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มประชากรหลัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 135 คณะทำงาน 6/1/2562
16 เอกสารพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มประชากรหลัก ภาคกลาง 129 คณะทำงาน 6/12/2561
17 แนวทางการจัดบริการ ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี ในประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2561 255 คณะทำงาน 5/11/2561
18 แบบบันทึกข้อมูลการให้บริการปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเอชไอวี 635 คณะทำงาน 26/6/2561
19 แบบบันทึก PrEP Follow-up  513 คณะทำงาน 26/6/2561
20 เอกสารการอบรม NAP Web Report 236 คณะทำงาน 19/6/2561
21 แบบกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล NAP Web Report 131 คณะทำงาน 18/6/2561
22 แบบตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี กรณีการใช้ยาต้านไวรัสสูตรดื้อยา 76 คณะทำงาน 18/6/2561
23 ขั้นตอนการให้บริการและการตัดสินใจรับยา PrEP 268 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
11/6/2561
24 แบบฟอร์มการให้บริการปรึกษา (VCT) และส่งตรวจหาเชื้อเอชไอวี (Word) 478 คณะทำงาน 9/5/2561
25 แบบฟอร์มการให้บริการปรึกษา (VCT) และส่งตรวจหาเชื้อเอชไอวี (pdf)  330 คณะทำงาน 3/5/2561
26 PrEP2Start Data dictionary 188 คณะทำงาน 22/2/2561
27 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการดูแลรักษาในกรุงเทพมหานคร (BMA-CareNet) 105 คุณบงกช เจตน์สว่าง
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
10/8/2560
28 การจัดการคนไข้กรณีติดเชื้อระหว่างกินยา PrEP 201 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
24/7/2560
29 Rapid HIV treatment (Early HIV treatment) 159 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
24/7/2560
30 Hepatitis B and Hepatitis C 135 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
24/7/2560
31 รายงานผลการการให้บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี 172 คุณลัดดาวัลย์ สุขทองสา 24/7/2560
32 check list ก่อนเริ่มยาเพร็พ (PrEP assessment form) 249 คณะทำงาน 11/5/2560
33 รายชื่อโรงพยาบาลที่จะส่งตรวจ การตรวจการดื้อต่อยาต้านเอชไอวี (HIVDR) ภายใต้โครงการ NAPHA (PrEP) ไปยัง รพ.รามาธิบดี 84 คณะทำงาน 24/4/2560
34 แบบฟอร์มการส่งตรวจ Viral Load และ Drug Resistance ในผู้รับบริการที่รับ PrEP 94 คณะทำงาน 24/4/2560
35 การประชุมหารือการดำเนินงาน การป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัส ด้วยยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสในประเทศไทย 180 นพ.สมาน ฟูตระกูล สำนักโรคเอดส์ฯ 15/3/2560
36 ภาพรวมการดำเนินงาน การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสของประเทศไทย 204 นพ.สมาน ฟูตระกูล สำนักโรคเอดส์ฯ 15/3/2560
37 ข้อจำกัดและความท้าทายในการจัดบริการ PrEP 227 ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. 15/3/2560
38 การจัดบริการเพร็พโดยชุมชน 233 คุณสุภาพร เพ็งโนนยาง ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 15/3/2560
39 Impact Analysis of HIV Service Delivery Models for Ending AIDS PrEP Scenarios VS Baseline 157 HIV Situation Analysis Working Group 15/3/2560
40 A Cost Analysis of Pre-Exposure Prophylaxis for the Prevention of HIV 161 คณะทำงาน 15/3/2560
41 Pre-Exposure Prophylaxis survey 183 คณะทำงาน 15/3/2560
42 แนวทางการป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัส 290 คณะทำงาน 15/3/2560
43 PEP and PrEP Guideline Pre-Exposure Prophylaxis 364 คณะทำงาน 15/3/2560
44 ตัวชี้วัดการให้บริการยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อเอชไอวีและนิยาม 247 คณะทำงาน 15/3/2560
45 สาธิต การรายงานผลการให้บริการป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส ก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี 237 คุณศรีลัย เรืองชัย สำนักโรคเอดส์ฯ 15/3/2560
 
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-5903215  cqihiv@gmail.com