Thai       English     
 
 
 
ลำดับเอกสารนำเสนอผลงานรูปภาพอ่านโดยวันที่
1 เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน Index Testing & PrEP (2-4 มี.ค. 63) 102 คณะทำงาน 1/3/2563
2 โปรแกรม Index Testing สำหรับรพ.ที่ยังไม่เคยลงโปรแกรม 105 คณะทำงาน 13/3/2563
3 ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Index Testing 29 คณะทำงาน 3/4/2563
4 เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุขในการจัดบริการเพร็พ (สสจ.บึงกาฬ) 35 คณะทำงาน 24/2/2563
5 GO PACK index testing  53 คณะทำงาน 19/1/2563
6 แนวทางการจัดบริการชวนคู่ของผู้รับบริการที่ติดเชื้อเอชไอวี เข้าสู่บริการตรวจเลือด (Index Testing) จ.นครราชสีมา 26 คณะทำงาน 31/1/2563
7 แนวทางการจัดบริการชวนคู่ของผู้รับบริการที่ติดเชื้อเอชไอวี เข้าสู่บริการตรวจเลือด (Index Testing) จ.กรุงเทพฯ 52 คณะทำงาน 10/12/2562
8 แนวทางการจัดบริการชวนคู่ของผู้รับบริการที่ติดเชื้อเอชไอวี เข้าสู่บริการตรวจเลือด (Index Testing) จ.ภูเก็ต 30 คณะทำงาน 16/11/2562
9 แนวทางการจัดบริการชวนคู่ของผู้รับบริการที่ติดเชื้อเอชไอวี เข้าสู่บริการตรวจเลือด (Index Testing) จ.ขอนแก่น 38 คณะทำงาน 11/11/2562
10 แนวทางการจัดบริการชวนคู่ของผู้รับบริการที่ติดเชื้อเอชไอวี เข้าสู่บริการตรวจเลือด (Index Testing) จ.อุดรธานี 21 คณะทำงาน 10/11/2562
11 เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุขในการจัดบริการเพร็พ (รร.นารายณ์ กรุงเทพฯ) 73 คณะทำงาน 23/12/2562
12 แบบฟอร์มขอ Username/Password โปรแกรม NAP, Reach&Recruit , PrEP 101 คณะทำงาน 12/11/2562
13 สัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 82 คณะทำงาน 11/11/2562
14 หลักสูตรอบรม การให้บริการปรึกษาเพื่อส่งเสริมความร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและติดตามปริมาณไวรัสเอชไอวีในเลือด 113 คณะทำงาน 29/5/2562
15 ภาพพลิกการให้บริการปรึกษาเพื่อส่งเสริมความร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและติดตามปริมาณไวรัสเอชไอวีในเลือด 95 คณะทำงาน 22/5/2562
16 เอกสารพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดบริการเพร็พในระบบบริการสาธารณสุข 122 คณะทำงาน 29/4/2562
17 เอกสารพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มประชากรหลัก ภาคใต้ 81 คณะทำงาน 22/2/2562
18 เอกสารพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มประชากรหลัก ภาคเหนือ 50 คณะทำงาน 1/2/2562
19 เอกสารพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มประชากรหลัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 142 คณะทำงาน 6/1/2562
20 เอกสารพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มประชากรหลัก ภาคกลาง 145 คณะทำงาน 6/12/2561
21 แนวทางการจัดบริการ ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี ในประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2561 276 คณะทำงาน 5/11/2561
22 แบบบันทึกข้อมูลการให้บริการปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเอชไอวี 661 คณะทำงาน 26/6/2561
23 แบบบันทึก PrEP Follow-up  545 คณะทำงาน 26/6/2561
24 เอกสารการอบรม NAP Web Report 244 คณะทำงาน 19/6/2561
25 แบบกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล NAP Web Report 134 คณะทำงาน 18/6/2561
26 แบบตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี กรณีการใช้ยาต้านไวรัสสูตรดื้อยา 82 คณะทำงาน 18/6/2561
27 ขั้นตอนการให้บริการและการตัดสินใจรับยา PrEP 296 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
11/6/2561
28 แบบฟอร์มการให้บริการปรึกษา (VCT) และส่งตรวจหาเชื้อเอชไอวี (Word) 497 คณะทำงาน 9/5/2561
29 แบบฟอร์มการให้บริการปรึกษา (VCT) และส่งตรวจหาเชื้อเอชไอวี (pdf)  339 คณะทำงาน 3/5/2561
30 PrEP2Start Data dictionary 198 คณะทำงาน 22/2/2561
31 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการดูแลรักษาในกรุงเทพมหานคร (BMA-CareNet) 106 คุณบงกช เจตน์สว่าง
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
10/8/2560
32 การจัดการคนไข้กรณีติดเชื้อระหว่างกินยา PrEP 210 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
24/7/2560
33 Rapid HIV treatment (Early HIV treatment) 165 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
24/7/2560
34 Hepatitis B and Hepatitis C 138 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
24/7/2560
35 รายงานผลการการให้บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี 194 คุณลัดดาวัลย์ สุขทองสา 24/7/2560
36 check list ก่อนเริ่มยาเพร็พ (PrEP assessment form) 259 คณะทำงาน 11/5/2560
37 รายชื่อโรงพยาบาลที่จะส่งตรวจ การตรวจการดื้อต่อยาต้านเอชไอวี (HIVDR) ภายใต้โครงการ NAPHA (PrEP) ไปยัง รพ.รามาธิบดี 84 คณะทำงาน 24/4/2560
38 แบบฟอร์มการส่งตรวจ Viral Load และ Drug Resistance ในผู้รับบริการที่รับ PrEP 100 คณะทำงาน 24/4/2560
39 การประชุมหารือการดำเนินงาน การป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัส ด้วยยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสในประเทศไทย 183 นพ.สมาน ฟูตระกูล สำนักโรคเอดส์ฯ 15/3/2560
40 ภาพรวมการดำเนินงาน การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสของประเทศไทย 206 นพ.สมาน ฟูตระกูล สำนักโรคเอดส์ฯ 15/3/2560
41 ข้อจำกัดและความท้าทายในการจัดบริการ PrEP 237 ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. 15/3/2560
42 การจัดบริการเพร็พโดยชุมชน 245 คุณสุภาพร เพ็งโนนยาง ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 15/3/2560
43 Impact Analysis of HIV Service Delivery Models for Ending AIDS PrEP Scenarios VS Baseline 158 HIV Situation Analysis Working Group 15/3/2560
44 A Cost Analysis of Pre-Exposure Prophylaxis for the Prevention of HIV 165 คณะทำงาน 15/3/2560
45 Pre-Exposure Prophylaxis survey 193 คณะทำงาน 15/3/2560
46 แนวทางการป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัส 311 คณะทำงาน 15/3/2560
47 PEP and PrEP Guideline Pre-Exposure Prophylaxis 382 คณะทำงาน 15/3/2560
48 ตัวชี้วัดการให้บริการยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อเอชไอวีและนิยาม 258 คณะทำงาน 15/3/2560
49 สาธิต การรายงานผลการให้บริการป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส ก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี 246 คุณศรีลัย เรืองชัย สำนักโรคเอดส์ฯ 15/3/2560
 
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-5903215  cqihiv@gmail.com