Thai       English     
 
 
 
ลำดับเอกสารนำเสนอผลงานรูปภาพอ่านโดยวันที่
1 แบบฟอร์มขอ Username/Password โปรแกรม NAP, Reach&Recruit , PrEP  5 คณะทำงาน 12/11/2562
2 แนวทางการจัดบริการชวนคู่ของผู้รับบริการที่ติดเชื้อเอชไอวี เข้าสู่บริการตรวจเลือด (Index Testing) จ.ขอนแก่น 22 คณะทำงาน 11/11/2562
3 สัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 26 คณะทำงาน 11/11/2562
4 หลักสูตรอบรม การให้บริการปรึกษาเพื่อส่งเสริมความร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและติดตามปริมาณไวรัสเอชไอวีในเลือด 91 คณะทำงาน 29/5/2562
5 ภาพพลิกการให้บริการปรึกษาเพื่อส่งเสริมความร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและติดตามปริมาณไวรัสเอชไอวีในเลือด 77 คณะทำงาน 22/5/2562
6 เอกสารพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดบริการเพร็พในระบบบริการสาธารณสุข 110 คณะทำงาน 29/4/2562
7 เอกสารพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มประชากรหลัก ภาคใต้ 59 คณะทำงาน 22/2/2562
8 เอกสารพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มประชากรหลัก ภาคเหนือ 45 คณะทำงาน 1/2/2562
9 เอกสารพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มประชากรหลัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 133 คณะทำงาน 6/1/2562
10 เอกสารพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มประชากรหลัก ภาคกลาง 124 คณะทำงาน 6/12/2561
11 แนวทางการจัดบริการ ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี ในประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2561 241 คณะทำงาน 5/11/2561
12 แบบบันทึกข้อมูลการให้บริการปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเอชไอวี 615 คณะทำงาน 26/6/2561
13 แบบบันทึก PrEP Follow-up  488 คณะทำงาน 26/6/2561
14 เอกสารการอบรม NAP Web Report 222 คณะทำงาน 19/6/2561
15 แบบกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล NAP Web Report 126 คณะทำงาน 18/6/2561
16 แบบตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี กรณีการใช้ยาต้านไวรัสสูตรดื้อยา 73 คณะทำงาน 18/6/2561
17 ขั้นตอนการให้บริการและการตัดสินใจรับยา PrEP 248 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
11/6/2561
18 แบบฟอร์มการให้บริการปรึกษา (VCT) และส่งตรวจหาเชื้อเอชไอวี (Word) 466 คณะทำงาน 9/5/2561
19 แบบฟอร์มการให้บริการปรึกษา (VCT) และส่งตรวจหาเชื้อเอชไอวี (pdf)  323 คณะทำงาน 3/5/2561
20 PrEP2Start Data dictionary 181 คณะทำงาน 22/2/2561
21 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการดูแลรักษาในกรุงเทพมหานคร (BMA-CareNet) 102 คุณบงกช เจตน์สว่าง
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
10/8/2560
22 การจัดการคนไข้กรณีติดเชื้อระหว่างกินยา PrEP 190 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
24/7/2560
23 Rapid HIV treatment (Early HIV treatment) 149 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
24/7/2560
24 Hepatitis B and Hepatitis C 131 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
24/7/2560
25 รายงานผลการการให้บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี 164 คุณลัดดาวัลย์ สุขทองสา 24/7/2560
26 check list ก่อนเริ่มยาเพร็พ (PrEP assessment form) 239 คณะทำงาน 11/5/2560
27 รายชื่อโรงพยาบาลที่จะส่งตรวจ การตรวจการดื้อต่อยาต้านเอชไอวี (HIVDR) ภายใต้โครงการ NAPHA (PrEP) ไปยัง รพ.รามาธิบดี 83 คณะทำงาน 24/4/2560
28 แบบฟอร์มการส่งตรวจ Viral Load และ Drug Resistance ในผู้รับบริการที่รับ PrEP 90 คณะทำงาน 24/4/2560
29 การประชุมหารือการดำเนินงาน การป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัส ด้วยยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสในประเทศไทย 178 นพ.สมาน ฟูตระกูล สำนักโรคเอดส์ฯ 15/3/2560
30 ภาพรวมการดำเนินงาน การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสของประเทศไทย 200 นพ.สมาน ฟูตระกูล สำนักโรคเอดส์ฯ 15/3/2560
31 ข้อจำกัดและความท้าทายในการจัดบริการ PrEP 219 ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. 15/3/2560
32 การจัดบริการเพร็พโดยชุมชน 228 คุณสุภาพร เพ็งโนนยาง ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 15/3/2560
33 Impact Analysis of HIV Service Delivery Models for Ending AIDS PrEP Scenarios VS Baseline 155 HIV Situation Analysis Working Group 15/3/2560
34 A Cost Analysis of Pre-Exposure Prophylaxis for the Prevention of HIV 156 คณะทำงาน 15/3/2560
35 Pre-Exposure Prophylaxis survey 176 คณะทำงาน 15/3/2560
36 แนวทางการป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัส 278 คณะทำงาน 15/3/2560
37 PEP and PrEP Guideline Pre-Exposure Prophylaxis 339 คณะทำงาน 15/3/2560
38 ตัวชี้วัดการให้บริการยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อเอชไอวีและนิยาม 240 คณะทำงาน 15/3/2560
39 สาธิต การรายงานผลการให้บริการป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส ก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี 234 คุณศรีลัย เรืองชัย สำนักโรคเอดส์ฯ 15/3/2560
 
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-5903215  cqihiv@gmail.com