Thai       English     
 
 
 
ลำดับเอกสารนำเสนอผลงานอ่านโดยวันที่
1 ภาพพลิกการให้บริการปรึกษาเพื่อส่งเสริมความร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและติดตามปริมาณไวรัสเอชไอวีในเลือด27 คณะทำงาน 22/5/2562
2 เอกสารพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดบริการเพร็พในระบบบริการสาธารณสุข39 คณะทำงาน 29/4/2562
3 เอกสารพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มประชากรหลัก ภาคใต้39 คณะทำงาน 22/2/2562
4 เอกสารพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มประชากรหลัก ภาคเหนือ37 คณะทำงาน 1/2/2562
5 เอกสารพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มประชากรหลัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ125 คณะทำงาน 6/1/2562
6 เอกสารพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มประชากรหลัก ภาคกลาง118 คณะทำงาน 6/12/2561
7 แนวทางการจัดบริการ ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี ในประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2561201 คณะทำงาน 5/11/2561
8 แบบบันทึกข้อมูลการให้บริการปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเอชไอวี553 คณะทำงาน 26/6/2561
9 แบบบันทึก PrEP Follow-up 416 คณะทำงาน 26/6/2561
10 เอกสารการอบรม NAP Web Report190 คณะทำงาน 19/6/2561
11 แบบกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล NAP Web Report108 คณะทำงาน 18/6/2561
12 แบบตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี กรณีการใช้ยาต้านไวรัสสูตรดื้อยา57 คณะทำงาน 18/6/2561
13 ขั้นตอนการให้บริการและการตัดสินใจรับยา PrEP205 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
11/6/2561
14 แบบฟอร์มการให้บริการปรึกษา (VCT) และส่งตรวจหาเชื้อเอชไอวี (Word)410 คณะทำงาน 9/5/2561
15 แบบฟอร์มการให้บริการปรึกษา (VCT) และส่งตรวจหาเชื้อเอชไอวี (pdf) 275 คณะทำงาน 3/5/2561
16 PrEP2Start Data dictionary152 คณะทำงาน 22/2/2561
17 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการดูแลรักษาในกรุงเทพมหานคร (BMA-CareNet)94 คุณบงกช เจตน์สว่าง
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
10/8/2560
18 การจัดการคนไข้กรณีติดเชื้อระหว่างกินยา PrEP172 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
24/7/2560
19 Rapid HIV treatment (Early HIV treatment)131 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
24/7/2560
20 Hepatitis B and Hepatitis C116 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
24/7/2560
21 รายงานผลการการให้บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี141 คุณลัดดาวัลย์ สุขทองสา 24/7/2560
22 check list ก่อนเริ่มยาเพร็พ (PrEP assessment form)210 คณะทำงาน 11/5/2560
23 รายชื่อโรงพยาบาลที่จะส่งตรวจ การตรวจการดื้อต่อยาต้านเอชไอวี (HIVDR) ภายใต้โครงการ NAPHA (PrEP) ไปยัง รพ.รามาธิบดี78 คณะทำงาน 24/4/2560
24 แบบฟอร์มการส่งตรวจ Viral Load และ Drug Resistance ในผู้รับบริการที่รับ PrEP78 คณะทำงาน 24/4/2560
25 การประชุมหารือการดำเนินงาน การป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัส ด้วยยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสในประเทศไทย171 นพ.สมาน ฟูตระกูล สำนักโรคเอดส์ฯ 15/3/2560
26 ภาพรวมการดำเนินงาน การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสของประเทศไทย192 นพ.สมาน ฟูตระกูล สำนักโรคเอดส์ฯ 15/3/2560
27 ข้อจำกัดและความท้าทายในการจัดบริการ PrEP205 ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. 15/3/2560
28 การจัดบริการเพร็พโดยชุมชน215 คุณสุภาพร เพ็งโนนยาง ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 15/3/2560
29 Impact Analysis of HIV Service Delivery Models for Ending AIDS PrEP Scenarios VS Baseline149 HIV Situation Analysis Working Group 15/3/2560
30 A Cost Analysis of Pre-Exposure Prophylaxis for the Prevention of HIV152 คณะทำงาน 15/3/2560
31 Pre-Exposure Prophylaxis survey165 คณะทำงาน 15/3/2560
32 แนวทางการป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัส256 คณะทำงาน 15/3/2560
33 PEP and PrEP Guideline Pre-Exposure Prophylaxis295 คณะทำงาน 15/3/2560
34 ตัวชี้วัดการให้บริการยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อเอชไอวีและนิยาม221 คณะทำงาน 15/3/2560
35 สาธิต การรายงานผลการให้บริการป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส ก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี219 คุณศรีลัย เรืองชัย สำนักโรคเอดส์ฯ 15/3/2560
 
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-5903215  cqihiv@gmail.com